Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerkelijke vorming op de Tiltenberg

gepubliceerd: donderdag, 1 juli 2010

“De Tilten­berg” is semi­na­rie en dus pries­ter­oplei­ding. Se­mi­na­risten wonen er en zijn er dage­lijks bezig met hun studie, gebed, stages en vor­ming om goede pries­ters te kunnen wor­den. Maar de Tilten­berg is ook centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen in bre­der ver­band. Aan het “Sint Boni­fa­tius Instituut” kan men zich in theo­lo­gie ver­die­pen en een vor­ming ont­van­gen bij­voor­beeld om als diaken of cate­chist in de Kerk werk­zaam te zijn of om de eigen theo­lo­gische kennis te ver­die­pen en tege­lijk een gees­te­lij­ke vor­ming te krijgen. Ook wor­den er allerlei cursussen gegeven zoals een cursus “Omgaan met verlies” en de cursus “Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk”. Begin sep­tem­ber gaan de oplei­dingen weer van start!

Pries­ter wor­den?

De TiltenbergAls je merkt dat in je hart de gedachte steeds terug keert of God je vraagt om pries­ter te wor­den, wordt het mis­schien toch tijd om stappen te zetten. Je bent welkom voor een oriën­te­rend gesprek met rector Jan Hendriks die je kan helpen om meer dui­de­lijk­heid en zeker­heid te vin­den over een moge­lijke roe­ping en bij wie je je kunt aanmel­den als je merkt dat pries­ter wor­den jouw weg is. Meer in­for­ma­tie over de oplei­ding vind je op de web­si­te www.tilten­berg.org. E-mail­a­dres van rector Hendriks: rector@tilten­berg.org

Aanmel­ding Diaken­oplei­ding

Deze deel­tijd­oplei­ding duurt vijf jaar en bestaat uit een combinatie van studie- en be­zin­nings­da­gen en zelfstudie. Toegelaten wor­den mannen tussen 30 en 55 jaar die zich ge­roe­pen voelen Christus en de kerk als diaken te dienen en in staat zijn een studie op hbo-niveau te volgen. De oplei­ding wordt aan­ge­bo­den in een basisvariant (minor) en een uit­ge­breide variant (major). Uw keuze hierin is af­han­ke­lijk van uw beschik­ba­re tijd en moge­lijk­he­den. In de major-variant kunt u na uw diaken­wij­ding nog een aanvullend jaar volgen. Een diaken is werk­zaam in de Kerk als gewijde be­die­naar op het vlak van ver­kon­di­ging, li­tur­gie en de diaconie van de zorg voor armen en zwakkeren. Voor de echt­ge­noten is het moge­lijk de studie mee te volgen of op andere wijzen nauw bij de oplei­ding betrokken te blijven. Meer in­for­ma­tie over het diaconaat en de oplei­ding tot diaken kunt u aan­vra­gen bij de Tilten­berg of vin­den op de web­si­te ervan. Als u serieus overweegt diaken te wor­den, bent u van harte welkom voor een oriën­te­rend gesprek met de rector van de Tilten­berg en  bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor de diaken­oplei­ding, mgr. dr. J. Hendriks. Voor vragen over de oplei­ding kunt u ook contact opnemen met de studieprefect, drs. B. Hartmann.

Aanmel­ding Theo­lo­gische cursus en Cathechisten­oplei­ding (M/V)

De Tiltenberg vanuit de luchtReflec­te­ren op het geloof van de kerk, per­soon­lijke geloofsver­die­ping, geloofs­ge­no­ten ont­moe­ten, samen leren, bid­den en vieren, werken aan jezelf en aan de opbouw van de kerk. Dit vor­mings­tra­ject loopt parallel aan de diaken­oplei­ding die door het Boni­fa­tius­in­sti­tuut wordt ver­zorgd. Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen. Wie het volle­dige pro­gram­ma volgt, kan een bachelor en master halen. De eerste twee jaar van geven een theo­lo­gische basis­vor­ming. Daarna kunt u door­gaan met de cate­chisten­oplei­ding. Deze drie­ja­rige ver­volgstudie vormt u voor werk­zaam­he­den in de pa­ro­chie op het gebied van catechese, pas­to­raat en diaconie. Zowel in de theo­lo­gische cursus als in de cate­chisten­oplei­ding kunt u kiezen voor de basisvariant (minor) of de uit­ge­breide variant (major), af­han­ke­lijk van de tijd en moge­lijk­he­den die u heeft. In de major-variant kunt u na uw zen­ding tot cate­chist nog een aanvullend jaar volgen. Het is ook moge­lijk de ver­volgstudie te doen zon­der cate­chist te willen wor­den. Van u wordt verwacht dat u posi­tief bij de kerk bent betrokken, dat u in staat bent een studie op hbo-niveau te volgen en voldoet aan de algemene voor­waar­den om een ker­ke­lijke zen­ding te kunnen ont­van­gen. Meer in­for­ma­tie over de  ver­schil­lende cursussen is verkrijg­baar bij de Tilten­berg of te vin­den op de web­si­te ervan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de rector van de Tilten­berg, mgr. dr. J. Hendriks, of de studieprefect, drs. B. Hartmann.

Cursus Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk en andere cursussen

Vanaf januari 2010 zal ook De geloofs­cur­sus rond de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk opnieuw wor­den gegeven. In een zevental bij­een­komsten op zater­dag­och­tend wordt aan de hand van teksten uit dit geloofs­boek nage­dacht over centrale geloofs­the­ma’s. Deze geloofs­cur­sus is zeer geschikt als u op een studieuze manier uw kennis van het geloof van de Katho­lie­ke Kerk wilt ver­die­pen. In­for­ma­tie en aanmel­ding: drs. B. Hartmann (bhartmann@tilten­berg.org). Hier kunt U ook in­for­ma­tie krijgen over andere cursussen die U kunt volgen, zoals die over spiri­tua­li­teit, omgaan met verlies, catechese geven en derge­lijke. In de maand juni wordt een fol­der naar de pa­ro­chies gestuurd met de nodige in formatie over deze cursussen.

Welkom!De Tilten­berg is een ge­meen­schap

Rond de Tilten­berg is een ge­meen­schap ontstaan van vele mensen uit het bisdom of daar­bui­ten die in gebed, studie en vriend­schap met elkaar verbon­den zijn.  Het is een open ge­meen­schap: we hopen U er ook te mogen begroeten!

De Tilten­berg
Zil­ker­duin­weg 375,
2114 AM Vo­ge­len­zang
tel.: 0252-345345
e-mail: post@tilten­berg.org
rector mgr. dr. J. Hendriks: rector@tilten­berg.org
drs. B. Hartmann: bhartmann@tilten­berg.org
web-site: www.tilten­berg.org

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose