Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jong Bestuurstalent Filantropische Vermogensfondsen

Nieuwe opleiding in september van start

gepubliceerd: woensdag, 23 juni 2010

In sep­tem­ber 2010 zal de nieuwe oplei­ding 'Jong Bestuurstalent voor Filantropische Vermogens­fondsen’ van start gaan aan de Vrije Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam. De oplei­ding zal jonge pro­fes­sio­nals, tussen ca. 30-40 jaar, voor­be­rei­den op een functie als lid van een Bestuur van een vermogens­fonds, school of kerk. Het nieuwe postaca­de­mische oplei­dings­pro­gramma is een ini­tia­tief van het bestuur van de KSBW (Katho­lie­ke Stich­ting ter Be­vor­de­ring van Welzijns­werk).

En­thou­sias­me

Geven in NederlandHet ja­ren­lan­ge en­thou­sias­me in het besturen van chari­ta­tieve fondsen was voor de leden van het bestuur van de KSBW (Katho­lie­ke Stich­ting ter Be­vor­de­ring van Welzijns­werk) aan­lei­ding om het ini­tia­tief te nemen tot het opzetten van deze oplei­ding. Het doel van het oplei­dings­pro­gramma is om maat­schap­pe­lijk betrokken jon­ge­ren te sti­mu­leren hun kennis, erva­ring en expertise in te brengen en met evenveel en­thou­sias­me te participeren in de besturen van goede doelen en vrij­wil­li­gers­orga­ni­sa­ties.

Waar­bor­gen con­ti­nuï­teit

De filantropische sector wint maat­schap­pe­lijk aan gewicht en voor de toe­komst van goed doen vindt de KSBW het cruciaal om de diver­si­teit binnen besturen te bevor­de­ren en op tijd voor goede op­vol­gers te zorgen om daar­mee de con­ti­nuï­teit te waar­bor­gen. Zowel aan de gevende als aan de vragende kant gaat men steeds pro­fes­sio­neler om met geld­wer­ving en dat betekent ook goed oplei­den van toe­koms­tige be­stuur­ders van alle gezindten.

Meer in­for­ma­tie

Uit­ge­breide in­for­ma­tie over de doel­groep, leerdoelen, tijdsbeste­ding en kosten van de oplei­ding treft u op de web­si­te van het Center for the Study of Philanthropy

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose