Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Infobijeenkomst Lourdesbedevaarten 2020

Zaterdag 18 januari - 11.00 uur - Haarlem

gepubliceerd: maandag, 30 december 2019
Infobijeenkomst Lourdesbedevaarten 2020

De Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam begeleidt al meer dan 20 jaar bede­vaart­reizen naar Lourdes. Dit in samen­wer­king met het Huis voor de Pelgrim dat lan­de­lijk al bijna 100 jaar bede­vaarten naar Lourdes or­ga­ni­seert.

De Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit vrij­wil­lig­ers die voor de pelgrims uit­een­lo­pende hand- en span­diensten verrich­ten tij­dens de reis en tij­dens het verblijf in Lourdes. De reis is dan ook geschikt voor jong en oud, hulp­be­hoe­vend, ziek en gezond. Bij iedere bede­vaart zijn Neder­landse artsen en verpleeg­kun­digen aanwe­zig en voor­ko­mende zorg wordt gere­geld. Indien U bij CZ verzekerd bent en een medische ach­ter­grond heeft, zijn er ruime kor­tings­moge­lijk­heden.

Reisopties

 • maan­dag 18 mei t/m dins­dag 26 mei 2020 - bus­reis
 • woens­dag 20 mei t/m maan­dag 25 mei 2020 - vliegreis
 • dins­dag 8 sep­tem­ber t/m zon­dag 13 sep­tem­ber 2020 - vliegreis

Infor­ma­tie­bijeen­komst 18 januari in Haar­lem

 • Zater­dag 18 januari 2020
 • Pastorie van de Moeder van de Ver­los­ser­kerk
  Prof. Eijkmanlaan 48
  2035 XB Haar­lem
 • Aanvang 11:00 uur

Met een film en een pre­sen­tatie wor­den beel­den getoond van de bede­vaart naar Lourdes en ver­vol­gens wordt uit­ge­breid infor­matie gegeven over het jaar­the­ma, het bede­vaarts­pro­gramma en de bus- en vlieg­reizen. Bij voor­keur, i.v.m. de cate­ring, uw komst mel­den bij mevr. Joke Hoekman, tele­foonnr. (06) 42 34 77 29.

In­for­ma­tie

 • Diaken Philip Weijers
  (06) 53 88 76 41
 • Reisleidster Joke Hoekman
  (06) 42 34 77 29
 • www.lourdes-groep.nl

 

Lourdes panorama
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose