Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Communiqué inzake pastoor drs. P.Th. Valkering

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2019

Er is inmiddels ant­woord uit Rome op het beroep dat pastoor Valke­ring tegen de beide decreten van de bis­schop­pen van Haar­lem-Am­ster­dam heeft inge­steld.

De Con­gre­ga­tie voor de Clerus heeft geant­woord dat de decreten, waarin een tij­de­lijke suspensie werd opgelegd en ont­slag werd gegeven als pastoor van de O.L. Vrouw Koningin van de Vrede, bij toet­sing door de hoogste ker­ke­lijke rechts­in­stan­tie, de Signatura Apostolica te Rome, van­wege (vorm)pro­ce­du­re­fouten waar­schijn­lijk geen stand zal hou­den. De bis­schop­pen zijn akkoord om de decreten in te trekken.

Naar inhoud heeft Rome de maat­regelen van de bis­schop echter juist beves­tigd, en zelfs te mild bevon­den. De opgelegde be­zin­nings­pe­rio­de van zes maan­den wordt daarom nu verlengd tot een vol jaar. Wel kan de bis­schop bij een tus­sen­tijdse evaluatie gedurende de be­zin­nings­pe­rio­de de duur iets inkorten, en tot een (pas­to­rale) doorstart als dienst­doend pries­ter binnen het bisdom besluiten.

Ook lijkt het de Con­gre­ga­tie moei­lijk dat pastoor Valke­ring de pas­to­rale verant­woor­de­lijk­heid voor de Vredes­paro­chie herneemt. Zij geeft de bis­schop in over­we­ging de pastoor eerst nogmaals te vragen zich­zelf als pastoor van deze pa­ro­chie terug te trekken, om niet opnieuw een ver­wij­de­rings­pro­ce­du­re te moeten aan­gaan. De pastoor neemt dit in over­we­ging.

De suspensie wordt op advies van de Con­gre­ga­tie door de bis­schop opge­he­ven en ver­vangen door een nieuw decreet. De pastoor kan van nu af privé de eucha­ris­tie vieren, of tij­dens de be­zin­nings­pe­rio­de in con­ce­le­bra­tie binnen de reli­gi­euze ge­meen­schap waar hij dan verblijft. Ook kan hij in nood­ge­vallen het sacra­ment van de biecht bedienen. Wel geeft de Con­gre­ga­tie aan dat hij zich ver­der van publi­ci­teit dient te ont­hou­den, en ook niet mag preken. De Con­gre­ga­tie adviseert de bis­schop om deze maat­regelen in een nieuw afzon­der­lijk decreet vast te leggen. Dit nieuwe decreet zal bin­nen­kort wor­den uit­ge­vaar­digd.

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
13 de­cem­ber 2019

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose