Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

#RedWednesday 2019

Aandacht voor christenvervolging

gepubliceerd: maandag, 18 november 2019

#RedWednesday

Tien­tal­len kerken in Neder­land en hon­der­den we­reld­wijd wor­den woens­dag 27 no­vem­ber rood aangelicht in het kader van de actie #RedWednesday. Hiermee wordt aan­dacht gevraagd voor vrij­heid van gods­dienst en de ver­vol­ging van chris­te­nen we­reld­wijd.

#RedWednesday is een inter­na­tio­nale campagne van de stich­ting Kerk in Nood - ACN Neder­land, om bewust­zijn te creëren voor het recht op vrij­heid van gods­dienst voor mensen van alle religies en om aan­dacht te vragen voor de schaal waarop in het bij­zon­der Chris­te­nen vandaag de dag wor­den ver­volgd.

Kerk in Nood

Volgens een recent rapport van Kerk in Nood is geloofs­ver­vol­ging de laatste twee jaar ver­der toe­ge­no­men. Directeur Peter Broe­ders: “De vrij­heid van gods­dienst is een mensen­recht. Niemand mag wor­den las­tig gevallen, gedis­cri­mi­neerd wor­den in werk of huis­ves­ting, of bedreigd wor­den met het ont­ne­men van vrij­heid of zelfs zijn of haar leven, alleen van­wege diens geloof. Helaas con­sta­te­ren we we­reld­wijd steeds meer van derge­lijke schen­dingen, waar amper aan­dacht voor is in ons eigen land.” Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de ver­vol­ging van gelo­vi­gen en oproepen tot tole­ran­tie en respect voor gelo­vi­gen en tussen geloofs­groepen.

Deel­ne­mende kerken in ons bisdom

Diverse kerken in ons bisdom doen mee aan de actie. Kijk op de pa­ro­chie­web­sites voor details over de ac­ti­vi­teiten die in het kader van #RedWednesday wor­den geor­ga­ni­seerd.

Meer in­for­ma­tie

De inter­na­tio­nale actie wordt geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood - Aid to the Church in Need.
Meer in­for­ma­tie is te vin­den op hun Neder­landse web­si­te:

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose