Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Amsterdamse sacramentsprocessie

Bidden voor de verkiezingen

gepubliceerd: dinsdag, 8 juni 2010

De jaar­lijkse pro­ces­sie door de Am­ster­damse grachtengordel trok niet alleen veel deel­ne­mers. De mee­lo­pende gelo­vi­gen baden ook voor een veel­heid van intenties, variërend van de verkie­zingen tot het WK-voetbal.

Veel­kleu­rige traditie

De bid­tocht vanuit de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht ver­trok dit jaar voor de zevende keer en is inmiddels uitgegroeid tot een traditie. Onder aan­voe­ring van de in kle­der­dracht gestoken fanfare uit Volen­dam trokken bis­schop­pen, pries­ters, reli­gi­euzen en een duizendtal gelo­vi­gen met een hostie in een monstrans over de grachten.

Naast mon­seig­neur Jos Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, en zijn hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den, waren twee aarts­bis­schoppen als bij­zon­dere gasten aanwe­zig: de ‘am­bas­sa­deur’ van het Vati­caan in Neder­land, nuntius François Bacqué, en de Syrisch-orthodoxe aarts­bis­schop in Neder­land, Polycarpos Augin Aydin.

De ge­meen­schappen van de or­ga­ni­se­rende Onze Lieve Vrouwe­kerk: de Am­ster­damse en Suri­naamse katho­lie­ken en de Syrisch-orthodoxen, liepen samen met dele­ga­ties van ver­schil­lende orthodoxe en oosterse kerken. Het geheel gaf een veel­kleu­rige aan­blik; niet alleen voor de ver­baasd toekijkende Am­ster­dammers maar ook voor toe­risten die de pro­ces­sie vanuit rond­vaartboten fotografeer­den.

Veel­heid van intenties

De mee­lo­pende gelo­vi­gen wissel­den zang met gebed af. Ze baden voor de meest uit­een­lo­pende intenties: voor de wereld­vre­de, slacht­of­fers van rampen en de stad Am­ster­dam, voor de ko­men­de Tweede Kamerverkie­zingen en ook voor per­soon­lijke intenties, zoals een ziek familielid en – waarom niet – voor een goed re­sul­taat van Oranje op het WK-voetbal.

Goed weer lijkt een vaste intentie van de laatste jaren. “Voor deze zwoele dag waren windstoten met hagel voorspeld. Tot nu toe hebben we altijd droog weer gehad tij­dens de pro­ces­sie. We gaan ervan uit dat de zegen van boven ook vandaag op de pro­ces­sie rust”, aldus een pries­ter van de or­ga­ni­se­rende Onze Lieve Vrouwe­kerk vlak voor de start. En ook dit jaar wer­den de gebe­den verhoord: het begon pas na de pro­ces­sie te regenen.

Ver­an­de­ring van binnen

In zijn preek tij­dens de plech­tige Mis voor­af­gaand aan de pro­ces­sie zei hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den dat Jezus in de Eucha­ris­tie ons van binnen veran­dert: “In elke Eucha­ris­tie­vie­ring biedt Jezus zich­zelf aan. Hij is wer­ke­lijk aanwe­zig en nodigt ons uit als zijn gast. Hij veran­dert ons van binnen: we wor­den kin­de­ren van God. Samen met Jezus trekken we nu de gracht op. Met Hem zijn we nooit alleen. Zoals straks op de gracht blijft hij bij ons op onze levensweg naar onze eindbestem­ming.”

Oecu­me­nisch

De pro­ces­sie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegen­heid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwe­kerk. Dat was in de hoofd­stad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stads­bestuur in dat jaar over­ging naar de Re­for­ma­tie wer­den pro­ces­sies verbo­den. Het zogeheten pro­ces­sie­ver­bod gold eeuwen­lang voor vrijwel het gehele Neder­landse grond­ge­bied boven de rivieren. De wijzi­ging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan open­ba­re reli­gi­euze mani­fes­ta­ties, die in 1989 ook expliciet bij wet wer­den toe­ge­staan.

De Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk, die thans is toe­ver­trouwd aan pries­ters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe moge­lijk­heid gebruik gemaakt. Nu ook dit jaar diverse oosterse kerken samen met de katho­lie­ken hebben deel­ge­no­men, lijkt het erop dat zich een nieuwe oecu­me­nische traditie in de hoofd­stad heeft geves­tigd.

Foto's : Wim Groene­veld en Janny van der Wal

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose