Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome

Zondag 26 april t/m zaterdag 2 mei 2020

gepubliceerd: woensdag, 25 september 2019

De Neder­landse bis­schop­pen or­ga­ni­se­ren in het voor­jaar 2020 een jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome. Via de bis­dom­men is hierover een brief gestuurd aan de pas­to­rale teams van paro­chies. De teams wordt gevraagd om na te denken over de moge­lijk­he­den om deze reis onder de aan­dacht te brengen van jon­ge­ren.

Pro­mo­tie­ma­te­riaal voor pa­ro­chies

De in­schrij­ving start in sep­tem­ber. Pa­ro­chies ont­van­gen bin­nen­kort een poster om in de kerk of elders op te hangen, ansicht­kaarten om jon­ge­ren uit te nodigen en een PowerPoint om groepen jon­ge­ren te in­for­meren. Ook wordt gezorgd voor in­for­ma­tie die op web­si­tes en in pa­ro­chie­bla­den kan wor­den opgeno­men.

De jon­ge­ren­bede­vaart wordt geor­ga­ni­seerd, nadat vorig jaar in Rome de bis­schop­pen­synode plaatsvond over ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ (3-28 ok­to­ber 2018). De synode was een ge­za­men­lijk op weg zijn van bis­schop­pen uit de Wereld­kerk. Omdat aan deze synode ook jon­ge­ren deelnamen, was het ook een ge­za­men­lijke tocht met hen.

Brief aan de pas­to­rale teams

In de brief aan de pas­to­rale teams schrijven Mgr. Mutsaerts (bis­schop-referent voor jon­ge­ren) en Mgr. Woorts (bis­schop-referent voor bede­vaarten): “Omdat het niet altijd een­vou­dig is om je roe­ping te on­der­schei­den en de goede koers te kiezen in je leven, vraagt de paus om een vernieuwd commit­ment van de kant van de hele Kerk – pries­ters, reli­gi­euzen, pas­to­raal werkers en oplei­ders – op het terrein van jon­ge­ren­werk en roe­pingen­werk. Met deze lan­de­lijke reis willen we hier als Neder­landse Kerk mede invulling aan geven.”

Het Slot­do­cu­ment van de bis­schop­pen­synode noemt het verhaal over de Emmaüs­gan­gers (Lucas 24, 13-35) “para­dig­ma­tisch” als het gaat om de zen­ding van de Kerk ten aanzien van de jon­gere gene­ra­ties: 1) “Hij liep met hen mee” (Lucas 24, 15), 2) “Hun ogen gingen open” (Lucas 24, 31), 3) “Zij ston­den on­mid­del­lijk op” (Lucas 24, 33).

“De Neder­landse bis­schop­pen hopen en bid­den dat jon­ge­ren deze erva­ring zullen hebben tij­dens deze bede­vaart, dat de Heer met hen meeloopt en hen roept om Hem te volgen”, aldus de brief. De bis­schop­pen hopen dat de pas­to­rale teams jon­ge­ren van harte willen uit­no­di­gen, omdat “de erva­ring leert dat een pelgrimage naar Rome een grote verrij­king is voor hun ge­loofs­le­ven, voor hun on­der­lin­ge band en hun band met de Kerk.”

De bede­vaart vindt plaats van zon­dag 26 april t/m zater­dag 2 mei 2020 en is voor jon­ge­ren van 18 t/m 28 jaar. Er kunnen maximaal hon­derd jon­ge­ren deel­ne­men. In Rome wor­den de jon­ge­ren in ver­schil­lende groepen begeleid door enkele pries­ters en diakens uit diverse Neder­landse bis­dom­men die Rome goed kennen.

Prak­tisch

Zondag 26 april vertrek per vliegtuig. Deze bede­vaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus. Tijdens de bede­vaart wordt elke dag de eucha­ris­tie gevierd op een bij­zon­dere plaats, waar­on­der in de St. Pieter en in de oudste Maria­kerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiter­aard is er ook de au­diën­tie met de paus op het St. Pieters­plein.

De deel­ne­mers logeren in de jeugdher­berg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het open­baar ver­voer wor­den gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede van­wege het ‘stevige’ pro­gram­ma en de vele indrukken die opgedaan wor­den. Op zater­dag 2 mei reizen de deel­ne­mers per vliegtuig terug naar Neder­land.

Details

data: Van 26 april t/m 2 mei 2020
organi­sa­tie: Jong Katho­liek en Huis voor de Pelgrim
contactge­ge­vens: Huis voor de Pelgrim
(043) 321 57 15
info@huisvoordepelgrim.nl
www.huisvoordepelgrim.nl
maximum aantal
deel­ne­mers:
100 jon­ge­ren
van 18 t/m 28 jaar
prijs: € 439
(vroeg­boek­kor­ting tot 31 de­cem­ber 2019
daarna zal de prijs hoger zijn)

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose