Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome

Zondag 26 april t/m zaterdag 2 mei 2020

gepubliceerd: woensdag, 25 september 2019

De Neder­landse bis­schop­pen or­ga­ni­se­ren in het voor­jaar 2020 een jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome. Via de bis­dom­men is hierover een brief gestuurd aan de pas­to­rale teams van paro­chies. De teams wordt gevraagd om na te denken over de moge­lijk­he­den om deze reis onder de aan­dacht te brengen van jon­ge­ren.

Pro­mo­tie­ma­te­riaal voor pa­ro­chies

De in­schrij­ving start in sep­tem­ber. Pa­ro­chies ont­van­gen bin­nen­kort een poster om in de kerk of elders op te hangen, ansicht­kaarten om jon­ge­ren uit te nodigen en een PowerPoint om groepen jon­ge­ren te in­for­meren. Ook wordt gezorgd voor in­for­ma­tie die op web­si­tes en in pa­ro­chie­bla­den kan wor­den opgeno­men.

De jon­ge­ren­bede­vaart wordt geor­ga­ni­seerd, nadat vorig jaar in Rome de bis­schop­pen­synode plaatsvond over ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ (3-28 ok­to­ber 2018). De synode was een ge­za­men­lijk op weg zijn van bis­schop­pen uit de Wereld­kerk. Omdat aan deze synode ook jon­ge­ren deelnamen, was het ook een ge­za­men­lijke tocht met hen.

Brief aan de pas­to­rale teams

In de brief aan de pas­to­rale teams schrijven Mgr. Mutsaerts (bis­schop-referent voor jon­ge­ren) en Mgr. Woorts (bis­schop-referent voor bede­vaarten): “Omdat het niet altijd een­vou­dig is om je roe­ping te on­der­schei­den en de goede koers te kiezen in je leven, vraagt de paus om een vernieuwd commit­ment van de kant van de hele Kerk – pries­ters, reli­gi­euzen, pas­to­raal werkers en oplei­ders – op het terrein van jon­ge­ren­werk en roe­pingen­werk. Met deze lan­de­lijke reis willen we hier als Neder­landse Kerk mede invulling aan geven.”

Het Slot­do­cu­ment van de bis­schop­pen­synode noemt het verhaal over de Emmaüs­gan­gers (Lucas 24, 13-35) “para­dig­ma­tisch” als het gaat om de zen­ding van de Kerk ten aanzien van de jon­gere gene­ra­ties: 1) “Hij liep met hen mee” (Lucas 24, 15), 2) “Hun ogen gingen open” (Lucas 24, 31), 3) “Zij ston­den on­mid­del­lijk op” (Lucas 24, 33).

“De Neder­landse bis­schop­pen hopen en bid­den dat jon­ge­ren deze erva­ring zullen hebben tij­dens deze bede­vaart, dat de Heer met hen meeloopt en hen roept om Hem te volgen”, aldus de brief. De bis­schop­pen hopen dat de pas­to­rale teams jon­ge­ren van harte willen uit­no­di­gen, omdat “de erva­ring leert dat een pelgrimage naar Rome een grote verrij­king is voor hun ge­loofs­le­ven, voor hun on­der­lin­ge band en hun band met de Kerk.”

De bede­vaart vindt plaats van zon­dag 26 april t/m zater­dag 2 mei 2020 en is voor jon­ge­ren van 18 t/m 28 jaar. Er kunnen maximaal hon­derd jon­ge­ren deel­ne­men. In Rome wor­den de jon­ge­ren in ver­schil­lende groepen begeleid door enkele pries­ters en diakens uit diverse Neder­landse bis­dom­men die Rome goed kennen.

Prak­tisch

Zondag 26 april vertrek per vliegtuig. Deze bede­vaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus. Tijdens de bede­vaart wordt elke dag de eucha­ris­tie gevierd op een bij­zon­dere plaats, waar­on­der in de St. Pieter en in de oudste Maria­kerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiter­aard is er ook de au­diën­tie met de paus op het St. Pieters­plein.

De deel­ne­mers logeren in de jeugdher­berg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het open­baar ver­voer wor­den gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede van­wege het ‘stevige’ pro­gram­ma en de vele indrukken die opgedaan wor­den. Op zater­dag 2 mei reizen de deel­ne­mers per vliegtuig terug naar Neder­land.

Details

data: Van 26 april t/m 2 mei 2020
organi­sa­tie: Jong Katho­liek en Huis voor de Pelgrim
contactge­ge­vens: Huis voor de Pelgrim
(043) 321 57 15
info@huisvoordepelgrim.nl
www.huisvoordepelgrim.nl
maximum aantal
deel­ne­mers:
100 jon­ge­ren
van 18 t/m 28 jaar
prijs: € 439
(vroeg­boek­kor­ting tot 31 de­cem­ber 2019
daarna zal de prijs hoger zijn)


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose