Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Parochievernieuwing

Mgr. Hendriks 40 jaar priester

gepubliceerd: maandag, 23 september 2019

Op vrij­dag 27 sep­tem­ber 2019 zal het bisdom in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom te Heiloo een studie­dag or­ga­ni­se­ren over pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Daarover zijn o.a. twee boeken ver­sche­nen ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’, die op die dag centraal zullen staan.

Steeds meer pa­ro­chies zoeken naar wegen van vernieu­wing. Hoe kunnen we samen het geloof blijven beleven en door­ge­ven?

Durven uit­ko­men voor ons geloof is niet altijd een­vou­dig. Hoe doen we dat, wat ver­tellen we dan en is er echt belang­stel­ling voor. Er zijn pa­ro­chies en bewe­gingen die hier al erva­ring mee hebben. Deze dag is bedoelt om vanuit die erva­ringen andere pa­ro­chies op weg te helpen.

Voor wie

De bis­schop­pen nodigen allen die werk­zaam zijn in het pas­to­raat, alsmede besturen en kern vrij­wil­li­gers uit om deze dag mee te maken. Vooral pa­ro­chies die al volop met deze thema’s bezig zijn. De dag wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met het Katho­liek Alpha Centrum, dat zich al twin­tig jaar inzet voor pre-catechese en nieuwe evangeli­sa­tie.

Pro­gram­ma

Het algemene deel van de dag begint om 11.00 uur in het Juliana­kloos­ter (inloop 10.30 uur) en ein­digt om 15.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de grote bede­vaarts­ka­pel van het hei­lig­dom. Er zijn aan de dag geen kosten verbon­den.

Fees­te­lij­ke dag: Mgr. dr. J. Hendriks 40 jaar pries­ter

De af­slui­ten­de Eucha­ris­tie­vie­ring staat in het teken van het 40-jarig pries­ter­feest van onze bis­schop-coad­ju­tor Mgr dr. J. Hendriks. Hij werd op 29 sep­tem­ber 1979 gewijd. Ie­der­een is van harte welkom bij deze vie­ring aanwe­zig te zijn. Na afloop is er in het Oesdom gelegen­heid de jubila­ris te fe­li­ci­te­ren.

Mgr. Hendriks schrijft over zijn jubileum op Arsacal: “Ik ben de Heer dank­baar dat Hij mij door de pries­ter­wij­ding de Eucha­ris­tie heeft toe­ver­trouwd en dat Hij mij de ge­zond­heid heeft gegeven waardoor ik tot nu toe in al die jaren maar drie maal de H. Mis heb moeten missen. Deze veer­tig jaren zijn omgevlogen en ik kijk er met grote dank­baar­heid op terug. Al ben ik een zwakke mens met zeker ook mijn tekort­ko­mingen, ik hoop en bid dat ik door mijn pries­ter­lijk werk iets goeds heb mogen betekenen voor mensen op hun weg - met vallen en opstaan - van de navol­ging van onze Heer Jezus Christus. Ik heb zelf ervaren dat die weg vreugde geeft en vrede en daarom heb ik bij mijn bis­schops­wij­ding als motto de woor­den van Maria gekozen: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’.”

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: vrij­dag 27 sep­tem­ber 2019
tijd: 10.30 uur - inloop
11.00 uur - aan­vang pro­gram­ma
15.00 uur - fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring, aan­slui­tend receptie
locatie: Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
aanmel­den: info@olvter­nood.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose