Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School is begonnen!

gepubliceerd: vrijdag, 20 september 2019

Hoe kunnen we ons­zelf meer laten zien, en getuigen van ons geloof, om meer (on)ge­lo­vi­gen te bereiken? Dit is de vraag en opdracht van twaalf jon­ge­ren, die eind au­gus­tus zijn gestart met The Mis­sio­na­ry School.

Tijdens het eerste weekend hebben zij diverse creatieve en innovatieve oplos­singen voor dit ambitieuze doel bedacht. Deze oplos­singen kunnen alleen vrucht dragen als zij zijn gewor­teld in diep geloof en kennis van de Bijbel. Dit kwam terug in de diverse catecheses en gebeds­mo­menten tij­dens het weekend. De ideeën wor­den ko­men­de jaar ver­der uit­ge­werkt en aan pa­ro­chies ge­pre­sen­teerd.

Met kleine stappen grote dingen bereiken

De opdracht van de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School sluit naadloos aan bij de woor­den van Paus Fran­cis­cus. In zijn exhoratie ‘Gaudate et exsultate’ (Verheugt u en juicht), roept de Paus ons allen op tot hei­lig­heid in deze wereld. Om via kleine stappen, grote dingen te bereiken. Hei­lig­heid en het verlangen om de wereld en de Kerk te blijven vernieuwen. Ook de bijbel is dui­de­lijk over onze opdracht: Gaat uit over de hele wereld en verkon­digt het evan­ge­lie aan de hele schep­ping (Mc. 16:15).

Mgr. Hendriks steunt jon­ge­ren volle­dig

Dat verlangen tot vernieu­wing, de hon­ger naar geloofsver­die­ping en de motivatie om het geloof te ver­kon­di­gen typeren de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School. Mon­seig­neur Hendriks sprak bemoe­digend tij­dens de ope­ning van het 1ste weekend: “Ik ben zeer verheugd met deze mooie groep en­thou­siaste jon­ge­ren. Zij hebben mijn volle­dige steun”.

The Mis­sio­na­ry School

The Mis­sio­na­ry School is een uniek traject van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor jon­ge­ren. Gedurende 8 weeken­den krijgen de deel­ne­mers intensieve geloofsver­die­ping en prak­tische tools om hun per­soon­lijk geloof om te zetten in daden. Daar­naast krijgen zij vor­ming op het gebied van lei­der­schap en jon­ge­ren­werk. De deel­ne­mers werken tenslotte aan een innova­tief start-up project om jonge mensen binnen en buiten de kerk bij elkaar te brengen.

Innovatieve ideeën van jon­ge­ren in uw pa­ro­chie.

U bent vast erg nieuws­gie­rig met welke plannen deze jon­ge­ren komen. We hou­den u nog even in span­ning. Mocht u pa­ro­chie openstaan voor het mee­werken aan een missio­nair project op locatie, laat het ons dan weten. Ook als u verrassende inzichten en gedachten hebben, meld deze dan aan op: info@the­mis­sio­na­ryschool.nl. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe in­spi­ra­tie en samen­wer­king met uw pa­ro­chie of organi­sa­tie.

Verslag pro­gram­ma eerste weekend

In het Juliana­kloos­ter van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo kwamen de jon­ge­ren op vrij­dag aan om hun missie te beginnen. Tijdens de ope­ning sprak Harm Ruiter (oprichter van KISI Neder­land) over hoe te ver­trouwen op God bij het opzetten van nieuwe ini­tia­tie­ven. Het was een aan­moe­di­ging voor de jon­ge­ren om niet bang te zijn bij het opzetten van nieuwe start-ups tij­dens dit traject. Daarna gaf Mgr. Hendriks een bemoe­digende toe­spraak aan de jon­ge­ren, met de befaamde quote van Heilige Paus Johannes Paulus II (toen hij uit het vliegtuig stapte na zijn bezoek aan Neder­land) “Wee mij als ik het evan­ge­lie niet verkon­dig”.

Reacties van enkele deel­ne­mers:

  • “Mooi eerste weekend en dank­baar voor The Mis­sio­na­ry School en alles wat het tot nu toe al heeft gebracht”
  • “Een fijn en motiverend weekend. Ik ging met een twijfel gevoel erheen, maar dat ver­an­der­de toch wel heel snel in een actief en ge­mo­ti­veerd gevoel. Ik verheug mij op de andere weeken­den. Leuke groep!”
  • “Het is heel fijn en gaaf om erbij te mogen zijn. De groep is leuk, dyna­misch en gezellig. Super fijn dat er elke dag mis, aanbid­ding en Lauden zijn”

Zater­dag begon vroeg met een uur aanbid­ding voor het eten. Na de maal­tijd werd er een sessie crea­tief denken gehou­den om de creativi­teit onder de jon­ge­ren te sti­mu­leren. Een groot deel van de dag werd besteed aan geloofs­vor­ming. Daarin wer­den ver­schil­lende fun­da­men­tele geloofs­waar­he­den be­spro­ken waarbij steeds de samenhang tussen de Bijbel, traditie en het sacra­men­tele als onder­bou­wing wer­den gebruikt. In de avond stond de eerste brainstormsessie op het pro­gram­ma voor de Start-ups.

Zondag sprak Daan Schalk­wijk over relationeel jon­ge­ren­werk, waarbij hij een demonstratie gaf met een aansteker en kaars. Als een aansteker uit staat dan zal je geen kaars kunnen aanste­ken. Maar als de aansteker aan staat, dan zal de kaars ontbran­den. “Wij als jon­ge­ren moeten zorgen dat onze aan­steker aan­staat om het licht bij de ander te laten ontbran­den?”. De laatste sessie van het weekend stond in het teken van Bijbelstudie waarbij be­lang­rijke ver­ban­den van het Oude Testa­ment wer­den be­spro­ken.

Het eerste weekend kan oprecht een geslaagd weekend genoemd wor­den! Er zullen nog zeven weeken­den plaats­vin­den t/m juli 2020. Bid voor de jon­ge­ren en het traject! Dat het een bij­dragen mag leveren aan de opbouw van ons geloof en onze pa­ro­chies.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose