Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Stemrecht is ook een plicht’

Bisschoppen roepen op tot deelname aan de verkiezingen

gepubliceerd: donderdag, 3 juni 2010

De Neder­landse bis­schop­pen roepen katho­lie­ke gelo­vi­gen op om op 9 juni te gaan stemmen. “Ons land staat voor ingrijpende keuzes. We beseffen dat het alge­meen wel­zijn van onze samen­le­ving iets is dat ons allen ge­za­men­lijk aangaat. Door te stemmen levert de katho­lie­ke bur­ger een bijdrage aan het democra­tisch proces. In Neder­land kennen we het stem­recht, maar onze gemeen­schap­pe­lijke verant­woor­de­lijk­heid maakt dat recht een maat­schap­pe­lijke  plicht”, aldus de bis­schop­pen.

‘Stemrecht is ook een plicht’Alhoewel de bis­schop­pen geen stemadvies geven, wijzen zij wel op enkele be­lang­rijke fun­da­men­tele principes waarop de kiezers zich kunnen oriënteren bij het bepalen van hun keuze. De katho­lie­ke sociale leer stelt de  men­se­lijke waar­dig­heid (‘human dignity’) en de inzet voor het alge­meen wel­zijn (‘common good’) centraal.

De men­se­lijke waar­dig­heid betreft iedere mens zon­der on­der­scheid en heel de mens in al zijn wezen­lijke dimensies. Het alge­meen wel­zijn vergt onze  verant­woor­de­lijke en nood­za­ke­lijke inzet niet alleen voor onze eigen samen­le­ving maar ook voor Europa en de rest van de wereld, met name wat betreft recht­vaar­dige arbeidsver­hou­dingen. Voorts wijzen de bis­schop­pen op het grote belang van ont­wik­ke­lings­hulp en van daad­krach­tig beleid ter beheer­sing en oplos­sing van de fi­nan­ciële crisis, de klimaat­cri­sis en de voedsel­cri­sis.

De bis­schop­pen brengen tenslotte de en­cy­cliek Caritas in veritate nogmaals na­druk­ke­lijk onder de aan­dacht. Deze pau­se­lijke brief behandelt de actuele crises in het licht van de katho­lie­ke sociale leer. Zonder twijfel kan de lees­wij­zer op www.caritasinveritate.info behulp­zaam zijn bij het bepalen van een keuze op 9 juni. (Se­cre­ta­riaat RKK – afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie - pk)

Se­cre­ta­riaat rkk – afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie – pk

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose