Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mededeling inzake pastoor Valkering

gepubliceerd: vrijdag, 2 augustus 2019

Onlangs ont­ving het bisdom bericht dat pastoor Pierre Valke­ring op zon­dag 4 au­gus­tus a.s. een bijdrage zal leveren aan een oecu­me­nische kerk­dienst n.a.v. de ‘gay pride’ in Am­ster­dam. Ook heeft hij aange­ge­ven zich niet te zullen hou­den aan de mediastilte, die de bis­schop hem heeft gevraagd. Voor uw correcte in­for­ma­tie schetsen we de gang van zaken tot nu toe.

Voor Pasen pre­sen­teerde pastoor Valke­ring vol­ko­men on­ver­wachts, en zon­der enig overleg, een boek, waarin hij aangaf al vanaf zijn wij­ding gedurende vele jaren zijn celi­baat erns­tig te hebben geschon­den. Het was uit­druk­ke­lijk geen ‘coming out’, zoals hier en daar werd gesug­ge­reerd. Zijn geaard­heid was al vele jaren bekend, echter niet z’n leef­wij­ze.

Zoals de bis­schop toen al heeft gezegd, heeft hij er geen probleem mee dat de pastoor een soort open­ba­re biecht heeft gehou­den, maar wel met de wijze waarop. Daarbij ver­on­der­stelt een biecht ook berouw en boetedoe­ning. De bis­schop heeft niettemin terug­hou­dend gerea­geerd. Hij heeft de pastoor een tij­de­lijke suspensie opgelegd, en een be­zin­nings­pe­rio­de met be­ge­lei­ding, in een daarvoor geschikt klooster of centrum. De pastoor kon hier zelf voor­stel­len voor doen.

Hij is ver­vol­gens niet als pries­ter ont­slagen, maar alleen als pastoor van deze bepaalde pa­ro­chie. Dat was niets nieuws. Al op 7 mei jl. is hem meege­deeld dat na een po­si­tie­ve afslui­ting van de be­zin­nings­pe­rio­de, een nieuwe pas­to­rale inzet moge­lijk kan zijn, maar na 25 jaar uiter­aard niet meer in de Vredes­kerk, waar hij al sinds z’n wij­ding in 1994 werk­zaam is. Overigens was een over­plaat­sing hem al meermaals aan­ge­kon­digd, lang vóór deze hele affaire, waartegen hij zich toen evenwel verzette. Over­plaat­sing van pries­ters na een aantal jaren is vol­ko­men normaal, en zelfs regel in de Kerk. Gezon­den wor­den hoort bij de pries­ter­lijke spiri­tua­li­teit.

Tot nu toe is er evenwel weinig gebeurd. De pastoor is zijn be­zin­nings­pe­rio­de nog niet be­gon­nen. Hij blijft zich publicitair ver­zet­ten tegen een ver­plaat­sing. De bis­schop van zijn kant meent dat hem niets moei­lijks of onre­de­lijks gevraagd wordt, en houdt vast aan een be­zin­nings­pe­rio­de en enkele voor­waar­den voor een nieuw begin op een andere plaats.

Inmiddels heeft de hele kwestie ook Rome bereikt en wordt ver­der ant­woord vanuit Rome afgewacht.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose