Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Antisemitisme

Gezamenlijke verklaring R.-K. Kerk en PKN

gepubliceerd: zaterdag, 29 juni 2019
Antisemitisme

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk en de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land spreken zich in een geza­men­lijke ver­kla­ring uit tegen een toe­ne­mend anti­se­mi­tisme in ons land. De twee grootste kerk­ge­noot­schappen in Neder­land sluiten daar­mee aan bij een gevoel van urgentie over dit on­der­werp in poli­tiek en samen­le­ving.

‘Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katho­lieke Kerk in Neder­land als de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land dat het anti­se­mi­tisme sterker wordt. Telkens zijn er inci­denten die ertoe lei­den dat een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse ge­meen­schap in Neder­land. Dat is ontoelaat­baar. Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse ge­meen­schap in Neder­land van groot belang’, schrijven de kerken in hun ver­kla­ring.

Inter­na­tio­nale bij­een­komst

Dit jaar wor­den diverse bij­een­komsten, studie­da­gen en con­fe­ren­ties gewijd aan het on­der­werp anti­se­mi­tisme. Zo vond dins­dag 25 juni een inter­na­tio­nale bij­een­komst over de opkomst van het anti­se­mi­tisme plaats. Deze bij­een­komst werd gehou­den in de Ridder­zaal in Den Haag en was geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king tussen ver­schil­lende poli­tieke partijen, maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties en ver­te­gen­woor­digers van de Joodse ge­meen­schap in Neder­land.

Eerder dit jaar voerde het Centrum In­for­ma­tie en Do­cu­men­ta­tie Israël (CIDI) actie door uit soli­da­ri­teit met de Joden in ons land mensen te vragen een keppeltje te dragen, iets dat op veel plaatsen lang niet meer van­zelf­spre­kend is. Daar­naast zijn er ver­schil­lende poli­tieke ini­tia­tie­ven, die maat­regelen voor­stel­len om anti­se­mi­tisme tegen te gaan.

‘We rekenen het ook tot onze verant­woor­de­lijk­heid er alles aan te doen om anti­se­mi­tisme in de hele samen­le­ving tegen te gaan en om ini­tia­tie­ven te onder­steunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de over­heid alsook de gehele samen­le­ving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om anti­se­mi­tisme te bestrij­den. Wij zijn als kerken van­zelf­spre­kend bereid tot nader overleg en ver­dere samen­wer­king’ zo besluiten de kerken hun ver­kla­ring.

Ver­kla­ring

Signaal Pro­tes­tantse Kerk en Rooms-Katho­lie­ke Kerk over anti­se­mi­tisme

Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land als de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land dat het anti­se­mi­tisme sterker wordt. Telkens zijn er inci­denten die ertoe lei­den dat een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse ge­meen­schap in Neder­land. Dat is ontoelaat­baar. Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse ge­meen­schap in Neder­land van groot belang.

We rekenen het ook tot onze verant­woor­de­lijk­heid er alles aan te doen om anti­se­mi­tisme in de hele samen­le­ving tegen te gaan en om ini­tia­tie­ven te onder­steunen die daar een dam tegen opwerpen.

Hierbij roepen wij de over­heid alsook de gehele samen­le­ving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om anti­se­mi­tisme te bestrij­den. Wij zijn als kerken van­zelf­spre­kend bereid tot nader overleg en ver­dere samen­wer­king.

Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land
Moderamen van de Generale Synode van de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose