Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uit de kroniek van april en mei

gepubliceerd: maandag, 31 mei 2010

Door omstan­dig­he­den is in de jongste nummers van bisdom­blad Samen Kerk de rubriek “Uit de kroniek en de agenda” weg­ge­vallen. Daarom hier­on­der alsnog enkele data uit de afgelopen twee maan­den.

April
6 april Op 6 april overlegde de bis­schop bij Cordaid in Den Haag
’s Avonds voerde hij overleg in Am­ster­dam met pries­ters van de Familie van Maria
8 april Op 8 april had­den bis­schop en hulp­bis­schop tij­dens het staf­over­leg een bespre­king met het bestuur van het Dio­ce­saan hei­lig­dom Heiloo.
9 april Op 9 april voerde de bis­schop overleg met de Spaans­ta­lige ge­meen­schap in Am­ster­dam.
Vanaf Pasen hebben Bis­schop en Hulp­bis­schop het vormsel toege­diend in twin­tig regio’s van ons bisdom.
11 april Op 11 april vierde bis­schop Barm­har­tig­heids­zon­dag in Heiloo
12 april Op 12 april bezocht de bis­schop de High-Tech Campus in Eindhoven
13 april Op 13 april namen Bis­schop en Hulp­bis­schop deel aan de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in Utrecht.
14 april Op 14 april voerde de bis­schop overleg met een ver­te­gen­woor­diger van de Con­gre­ga­tie voor de Opvoe­ding.
17 april Op 17 april wijdde de bis­schop Hans Schouten tot diaken.
17 april Op 18 april namen Bis­schop en Hulp­bis­schop deel aan de H. Mis in Den Haag bij gelegen­heid van de vijfde ver­jaar­dag van de paus­keuze van Bene­dic­tus XVI
20 april Op 20 april had de bis­schop een ont­moe­ting met het bestuur van de Week voor de Neder­landse Mis­sio­na­ris.
In de afgelopen weken hebben de bis­schop en andere leden van de staf van het bisdom gesprekken gevoerd met slacht­of­fers van seksueel mis­bruik.
21 april Op 21 april was de bis­schop aanwe­zig bij het afscheid van jon­ge­renpastor Igno Osterhaus.
22 april Op 22 april ont­vingen de bis­schop en hulp­bis­schop de dekens­ver­ga­de­ring.
24 april Op 24 april vier­den de bis­schop en de hulp­bis­schop het jubileum van Abt Mathijsen van Egmond.
25 april Op 25 april was er in het kader van Roepingen­zon­dag een gebeds­dag op De Tilten­berg waaraan de bis­schop deelnam.
26 april Op 26 april sprak de bis­schop met de regio­lei­ders van het dekenaat Am­ster­dam.
27 april Op 27 april voerde de bis­schop overleg met de missie­secre­tarissen van de ver­schil­lende bis­dom­men.
28 april Op 28 april vierde de bis­schop in Valken­burg het 75-jarig professie­feest van zuster Otgera, die jarenlang als huishoudster voor mgr. Punt heeft gewerkt.
Mei
3 mei Op 3 mei waren Bis­schop en Hulp­bis­schop aanwe­zig bij de Wil­li­brord­dag in Vo­ge­len­zang.
4 mei Op 4 mei overlegde de bis­schop met het pas­to­rale team van de Am­ster­damse regio Oud-West.
10 mei Op 10 mei gaf de bis­schop een inter­view aan de RKK-tele­vi­sie met het oog op de uitzen­ding van zon­dag 30 mei.
11 mei Op 11 mei namen de bis­schop en de hulp­bis­schop deel aan de ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in Utrecht.
12 mei Op 12 mei ver­ga­derde de bis­schop met het bestuur van het Militair Or­di­na­ri­aat
14 mei Op 14 mei voerde de bis­schop overleg met de BCMO (Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie Missie en Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king)
16 mei Op 16 mei was de bis­schop bij de fees­te­lij­ke vie­ring van het 25-jarig jubileum van de Syrisch-orthodoxe pa­ro­chie in Am­ster­dam.
20 mei Van 20 tot 22 mei was de bis­schop in Lourdes met de Mili­tai­re Bede­vaart.
23 mei Op 23 mei, Hoog­feest van Pink­ste­ren, vierde bis­schop ’s ochtends de Pontificale Eucha­ris­tie in de ka­the­draal; ’s mid­dags was hij hoofd­cele­brant in de beurs van Berlage bij de Mariale Gebeds­dag.
26 mei Op 26 mei ont­vingen de bis­schop en de hulp­bis­schop de pries­ter­raad van het bisdom.
27 mei Op 27 mei vioer­den bis­schop en hulp­bis­schop protocollair overleg met de VPW.
29 mei Op 29 mei wijdde de bis­schop vier diakens tot pries­ter in de ka­the­draal in haarlem.
30 mei Op 30 mei celebreerde de bis­schop de Eucha­ris­tie in de H.Nicolaas­kerk in Am­ster­dam, die werd uitgezon­den door de RKK. ’s-Avonds was de bis­schop in Heiloo bij de slui­ting van de Maria­maand.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose