Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Sint-Jansprocessie Laren

Zondag 23 juni • 11.00 uur • Laren

gepubliceerd: zondag, 2 juni 2019
foto: sintjansprocessie.nl
Sint-Jansprocessie Laren

Van Johannes de Doper kennen we twee feest­da­gen: zijn geboorte op 24 juni en zijn onthoof­ding op 29 au­gus­tus. In Laren (bij Hilversum) wordt al eeuwen­lang jaar­lijks een processie gehou­den rond zijn geboortedatum, dit jaar op zon­dag 23 juni 2019. Het thema is ‘Zij bleven die dag bij Hem!’.

Op zater­dag­avond wordt het patroons­feest geopend met een Lof in de Basiliek, met uit­stel­ling van het Aller­hei­ligste en Zegen. In deze viering zal pastoor J.J.M. Vriend celebreren. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur. Op zon­dag zijn er voor­af­gaand aan de processie nog twee Eucha­ris­tie­vie­ringen: om 7.00 uur op het Sint-Jans­kerkhof met emeritus pastoor J.H. Willems en om 9.00 uur in de Sint-Jans­basi­liek met hoofd­cele­brant pastoor J.J.M. Vriend.

Pro­gram­ma zon­dag 23 juni

11.00 uur Sint-Jans­pro­ces­sie
De processie vertrekt vanuit de basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Jans­kerkhof
12.15 uur Eucha­ris­tie­vie­ring op het kerkhof
Hoofd­cele­brant is Mgr. Hendriks, bis­schop-coad­ju­tor van Haar­lem-Am­ster­dam
13.15 uur Vertrek van de sacra­ments­pro­ces­sie vanaf het kerkhof
Via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de basiliek
14.30 uur Afslui­ting van de processie met slui­tingslof in de basiliek
Gezongen wordt het Te Deum, Tantum Ergo en na de zegen het bekende Larense Sint-Janslied. De Basiliek blijft open tot 16.15 uur.

Ge­schie­de­nis

Eeuwen­lang zijn de gelo­vi­gen uit Laren en omliggende Gooise dorpen, voor het feest van Sint Jan de Doper opgetrokken naar het Sint Jans­kerkhof. Op deze plek heeft de mid­del­eeuwse kruis­kerk gestaan waar dan op 24 juni fees­te­lijk het patroons­feest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katho­lie­ke ere­dienst verbo­den. De koppige Laarders bleven echter trouw aan hun geloof en trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of ’s nachts, naar het kerkhof.

Rond 1800 werd het weer moge­lijk fees­te­lijk naar buiten te tre­den. In 1806 werd de Broeder­schap van Sint Jan opgericht, belast met de organi­sa­tie van de bede­tocht die steeds meer uitgroeide tot een echte processie. In 1886 (toen Sint Jans­dag gelijk viel met Sacra­ments­dag) is deze ge­wij­zigd in een sacra­ments­pro­ces­sie. De processie kreeg een nog plechtiger karakter. Vanuit deze tijd stammen ook de erepoorten, als uiting van reli­gi­eus eerbetoon aan de Heer.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw gingen er stemmen op om de Sint-Jans­pro­ces­sie op te heffen. Echter een aantal Laarders kon dit op tijd voor­ko­men. Zij wisten de processie weer nieuw leven in te blazen. De processie groeide weer en mag nu met zijn 2000 deel­ne­mers opnieuw als een groot katho­liek feest wor­den beschouwd, dat van heinde en verre toe­schou­wers trekt.

Wij hou­den een processie niet om te demonstreren maar om iedereen te laten delen in ons geloof. In de Sint-Jans­pro­ces­sie trekken wij bid­dend en zingend op vanuit de Sint-Jans­basi­liek naar het oude Sint-Jans­kerkhof, waar temid­den van de graven de Eucha­ris­tie wordt gevierd. Daarna trekken wij met het Aller­hei­ligste in ons mid­den terug naar de basiliek.

Meer in­for­ma­tie

 

Sint-Jansprocessie Laren
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose