Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sint-Jansprocessie Laren

Zondag 23 juni 11.00 uur Laren

gepubliceerd: zondag, 2 juni 2019
foto: sintjansprocessie.nl
Sint-Jansprocessie Laren

Van Johannes de Doper kennen we twee feest­da­gen: zijn geboorte op 24 juni en zijn onthoof­ding op 29 au­gus­tus. In Laren (bij Hilversum) wordt al eeuwen­lang jaar­lijks een pro­ces­sie gehou­den rond zijn geboortedatum, dit jaar op zon­dag 23 juni 2019. Het thema is ‘Zij bleven die dag bij Hem!’.

Op zater­dag­avond wordt het patroons­feest geopend met een Lof in de Basiliek, met uit­stel­ling van het Aller­hei­ligste en Zegen. In deze vie­ring zal pastoor J.J.M. Vriend celebreren. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur. Op zon­dag zijn er voor­af­gaand aan de pro­ces­sie nog twee Eucha­ris­tie­vie­ringen: om 7.00 uur op het Sint-Jans­kerkhof met emeritus pastoor J.H. Willems en om 9.00 uur in de Sint-Jans­basi­liek met hoofd­cele­brant pastoor J.J.M. Vriend.

Pro­gram­ma zon­dag 23 juni

11.00 uur Sint-Jans­pro­ces­sie
De pro­ces­sie vertrekt vanuit de basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Jans­kerkhof
12.15 uur Eucha­ris­tie­vie­ring op het kerkhof
Hoofd­cele­brant is Mgr. Hendriks, bis­schop-coad­ju­tor van Haar­lem-Am­ster­dam
13.15 uur Vertrek van de sacra­ments­pro­ces­sie vanaf het kerkhof
Via de Langsakker, Vredelaan, Zevenen­derdrift, Zevenend en de Brink naar de basiliek
14.30 uur Afslui­ting van de pro­ces­sie met slui­tingslof in de basiliek
Gezongen wordt het Te Deum, Tantum Ergo en na de zegen het bekende Larense Sint-Jans­lied. De Basiliek blijft open tot 16.15 uur.

Ge­schie­de­nis

Eeuwen­lang zijn de gelo­vi­gen uit Laren en omliggende Gooise dorpen, voor het feest van Sint Jan de Doper opge­trok­ken naar het Sint Jans­kerkhof. Op deze plek heeft de mid­del­eeuwse kruis­kerk gestaan waar dan op 24 juni fees­te­lijk het patroons­feest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katho­lie­ke ere­dienst verbo­den. De koppige Laar­ders bleven echter trouw aan hun geloof en trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de scheme­ring of ’s nachts, naar het kerkhof.

Rond 1800 werd het weer moge­lijk fees­te­lijk naar buiten te tre­den. In 1806 werd de Broe­der­schap van Sint Jan opgericht, belast met de organi­sa­tie van de bede­tocht die steeds meer uitgroeide tot een echte pro­ces­sie. In 1886 (toen Sint Jans­dag gelijk viel met Sacra­ments­dag) is deze ge­wij­zigd in een sacra­ments­pro­ces­sie. De pro­ces­sie kreeg een nog plechti­ger karakter. Vanuit deze tijd stammen ook de erepoorten, als uiting van reli­gi­eus eerbe­toon aan de Heer.

In de zesti­ger jaren van de vorige eeuw gingen er stemmen op om de Sint-Jans­pro­ces­sie op te heffen. Echter een aantal Laar­ders kon dit op tijd voor­ko­men. Zij wisten de pro­ces­sie weer nieuw leven in te blazen. De pro­ces­sie groeide weer en mag nu met zijn 2000 deel­ne­mers opnieuw als een groot katho­liek feest wor­den beschouwd, dat van heinde en verre toe­schou­wers trekt.

Wij hou­den een pro­ces­sie niet om te demonstreren maar om ie­der­een te laten delen in ons geloof. In de Sint-Jans­pro­ces­sie trekken wij bid­dend en zingend op vanuit de Sint-Jans­basi­liek naar het oude Sint-Jans­kerkhof, waar temid­den van de graven de Eucha­ris­tie wordt gevierd. Daarna trekken wij met het Aller­hei­ligste in ons mid­den terug naar de basiliek.

Meer in­for­ma­tie

 

Sint-Jansprocessie Laren
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose