Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Van Like naar Amen

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag

gepubliceerd: donderdag, 23 mei 2019

In zijn bood­schap voor de 53e Wereld­com­muni­ca­tie­dag, die op zon­dag 2 juni wordt gevierd, verge­lijkt paus Fran­cis­cus digitale net­werken met sociale ge­meen­schappen. Deze zou­den elkaar moeten ver­ster­ken en onder­steunen zegt de paus. Een digi­taal net­werk mag geen verstrikkend net­werk wor­den, dat mensen bindt en vasthoudt.

Paus Fran­cis­cus ziet de po­si­tie­ve kant en moge­lijk­he­den van het in­ter­net: ‘Het terrein van de media is in deze tijd zo alomte­gen­woor­dig dat het intussen niet meer weg te denken is uit de sfeer van het dage­lijks bestaan. Het in­ter­net is een rijkdom van onze tijd. Het is een bron van kennis en relaties die eens on­voor­stel­baar waren,’ schrijft hij. Aan de andere kant ziet de paus ook de risico’s. Hij noemt de moge­lijk­he­den tot het ver­sprei­den van desin­for­ma­tie, het sjoemelen met per­soons­ge­ge­vens en het negatieve effect op veel relaties.

Net en ge­meen­schap

De metafoor van het net doet denken aan het net­werk van een ge­meen­schap, zegt de paus. Het in­ter­net kan posi­tief wor­den ingezet als het wordt gebruikt om ge­meen­schap, de on­der­lin­ge ont­moe­ting tussen mensen te bevor­de­ren. ‘...dan verraadt het zijn aard niet en blijft het een rijkdom voor de ge­meen­schap. Als een familie het in­ter­net gebuikt om meer verbon­den te zijn, om elkaar ver­vol­gens aan tafel te ont­moe­ten en elkaar in de ogen te kijken, dan is het een rijkdom. Als een kerk­ge­meen­schap het eigen leven coördineert door middel van het in­ter­net, om ver­vol­gens de eucha­ris­tie samen te vieren, dan is het een rijkdom. Als het in­ter­net een gelegen­heid is om de verhalen en erva­ringen van schoon­heid en lij­den die ver van mij verwij­derd zijn, naderbij te komen, om samen te bid­den en samen het goede te zoeken in het opnieuw ont­dek­ken van wat ons verenigt, dan is het een rijkdom’, aldus paus Fran­cis­cus.

Amen

Het in­ter­net is er dan niet om gebruikers in de val te lokken, maar om te bevrij­den, om een ge­meen­schap van vrije mensen te bewaken. ‘De Kerk zelf is een net, geweven door de eucha­ris­ti­sche ge­meen­schap, waar de een­heid niet gegrondvest is op een ‘like’, maar op een ‘amen, waar­mee ieder zich aansluit bij het Lichaam van Christus en de ander verwel­komt.’

Download
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose