Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Multireligieus leiderschapsprogramma Emoena

Start in oktober 2019

gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2019
Multireligieus leiderschapsprogramma Emoena

Een nieuw multireli­gi­eus lei­der­schaps­pro­gramma gaat in ok­to­ber 2019 in Neder­land van start onder de naam Emoena. Mgr. Woorts, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht, is lid van het College van Grondleg­gers van dit pro­gram­ma en beveelt het aan bij de doel­groep in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk.

Het acht­tien­daag­se lei­der­schaps­pro­gramma is bedoeld voor reli­gi­euze voor­gan­gers en pro­fes­sio­nals. Deel­ne­mers zijn onder anderen pries­ters, rabbijnen, imams, pandits, dominees en pro­fes­sio­nals die veel te maken krijgen met levensbeschouwe­lijke diver­si­teit zoals docenten levens­be­schou­wing, gees­te­lij­ke ver­zor­gers en ambtenaren. In zijn rol als lid van het College van Grondleg­gers beveelt Mgr. Woorts de trai­ning aan bij de bis­dom­men en via het bisdom bij diegenen die in aanmer­king komen voor dit pro­gram­ma.

Het pro­gram­ma

Emoena komt overgewaaid uit Frank­rijk waar het reeds enkele jaren succes­vol is. Het draagt bij aan sociale cohesie door vriend­schaps­ver­ban­den te ver­ster­ken die men voor­heen niet moge­lijk had geacht. Thema’s zoals religie en gen­der, tekst en in­ter­pre­ta­tie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook wat te doen wanneer men zich gecon­fron­teerd ziet met morele dilemma’s en hoe om te gaan met con­flic­ten binnen en tussen ge­meen­schappen?

Start op 28 ok­to­ber 2019

In Neder­land start een aan­ge­past pro­gram­ma op 28 ok­to­ber 2019 dat tweeweke­lijks doorloopt tot juli 2020. Deel­ne­mers bouwen samen kennis op over elkaars tradities, ver­ster­ken hun dialoogvaar­dig­he­den en lei­der­schapskwali­teiten. De trai­ning sluit af met een ge­za­men­lijk inter-levensbeschouwe­lijk project, met als doel concreet iets te ver­an­de­ren en in bewe­ging te zetten in de maat­schap­pij. Het onder­wijs is dia­lo­gisch, activerend en erva­rings­ge­richt en vindt plaats op unieke locaties, zoals in het Anne Frank Huis, het Catha­rij­ne Convent, het Rijks­mu­seum van Oudhe­den, het Wereldhuis en tal van heilige plaatsen in Neder­land.

Multireli­gi­euze steun

Het pro­gram­ma wordt gedragen door een college van grondleg­gers, waarin ver­te­gen­woor­digers zetelen van de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land, het Neder­lands Verbond voor Progressief Jo­den­dom, de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, de Boeddhis­tische Unie Neder­land, de Hindoeraad Neder­land, Bahá’i-ge­meen­schap Neder­land, het Contactor­gaan Moslims en de Over­heid en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Neder­land. Het college van grondleg­gers wordt bijgestaan door een acade­mische en maat­schap­pe­lijke adviesraad. Primaire acade­mische partner is de Facul­teit Religie en Theo­lo­gie, Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose