Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Doís en doníts voor uw parochie

Om aantrekkelijk te worden voor millennials

gepubliceerd: woensdag, 8 mei 2019

Millennials zijn jon­ge­ren geboren tussen 1980 en 2000, dus in de leef­tijdscate­go­rie van 19 tot en met 39 jaar. Een groep die merkt dat het aanbod van de katho­lie­ke kerk niet altijd toe­reikend is. Wij von­den een aantal prak­tische do’s en don’ts om hen beter onder­deel te laten zijn van de kerk­ge­meen­schap.

Het is niet de totale oplos­sing maar een mooie stap om met de pa­ro­chie te zetten om millennial-vrien­de­lijker te wor­den.

Plan geen dage­lijkse Missen alleen voor ge­pen­sio­neer­den

Vaak zijn er alleen dage­lijkse Missen na 8 uur ’s ochtends, waar­mee de pa­ro­chie uit­straalt: ‘Wij willen niet dat werkende mensen onze Mis bijwonen’.

Plan een Heilige Mis zodanig dat ook werkende en stude­rende mensen aanwe­zig kunnen zijn

Wanneer een pa­ro­chie bereid is om één of meer­dere dage­lijkse Mis(sen) of een mid­dag­mis voor deze millennials in te plannen, leeft het zijn eigen bood­schap uit: “Wij willen ons aanpassen om aan een behoeften te voldoen of om een kans te creëren, in plaats van vast te hou­den dat zij offers moeten brengen voor de onze.”

Bonustip van millennials: Plaats een schema van de Mistij­den bovenaan je Facebook­pa­gina, met name tij­dens speciale tij­den zoals de Goede Week.

Laat de moge­lijk­he­den om dienst­baar te zijn niet de ko­nink­rijkjes van oudere gene­ra­ties wor­den

Millennials willen zich ook inzetten voor de ge­meen­schap, maar vaak wor­den de plekken opgevuld door oudere mensen die zich niet kunnen inbeel­den om dingen anders te doen dan voor­heen. Jon­ge­ren willen geen pa­ro­chie­blaadje rond­bren­gen, want die lezen ze zelf ook niet. Of verkopen niet graag koekjes, want dat doen kin­de­ren. Jon­ge­ren willen mee­denken in de kern van de organi­sa­tie, koster zijn, of hun expertise en kennis inzetten voor de ge­meen­schap.

Maak de kerk een plek waar millennials hun ge­meen­schap kunnen dienen

Een van de grote voor­de­len van lidmaat­schap van de kerk is dat het als een soort tegengif dient voor de egocentrische en isolerende sociale media­cul­tuur. Religie verbindt je niet alleen met God, maar verbindt je ook met je ge­meen­schap door anderen te dienen. “Als kerken millennials willen hou­den, moeten ze ‘de sleu­tels van de auto geven’ en hen toestaan ​​om gelegen­he­den voor pa­ro­chie­diensten te creëren die passen bij hun moge­lijk­he­den en beschik­baar­heid.”

Bied niet slechts één uur per week biecht­gele­gen­heid aan

Millennials ervaren het sacra­ment van de biecht als een sacra­ment speciaal voor hen gemaakt. Het stelt hen in staat om zich te concentreren op hun unieke per­soon­lijke levens­ver­haal en hoe dat raakt aan God en de wereld. Maar voor werkende mensen is het moei­lijk om te biechten op een zater­dag, de dag waarop al hun bood­schappen ook moeten gebeuren. Voor degenen met kin­de­ren is dat nog moei­lijker.

Bied vaker en ‘s avonds biecht­gele­gen­heid aan

Als de kin­de­ren op bed liggen, tij­dens een vrije avond of nog even voor de ver­ga­de­ring van van­avond begint, is er ruimte bij millennials. Biedt het sacra­ment eventueel aan in combinatie met een Mis of een aanbid­dings­mo­ment. Het liefst dage­lijks of een aantal keer per week. En als u denkt: ‘maar die tijd hebben we niet?’. Dan is het mis­schien goed om na te denken welke dingen daad­wer­ke­lijk de levensvat­baar­heid van uw pa­ro­chie toe­komst geven.

Bied niet alleen groepjes aan voor oudere mensen

In veel pa­ro­chies zijn er groepjes spe­ci­fiek voor, ouderen, zoals knutsel- of kaart­groepen, oudere gebeds­groepen of koren.

Sta toe dat jonge mensen hun stijl ge­meen­schap creëren

Bied een zon­dag­avond­mis aan met daarna een potluckdinner. Dat is iets waar jon­ge­ren op afkomen en tege­lijker­tijd ook inte­res­sant kan zijn voor het hele gezin, voor alle leeftij­den.

Probeer niet hip te zijn

Wanneer oudere mensen proberen contact te leggen met jon­ge­ren, is het gevaar dat ze snel invullen wat jon­ge­ren willen zon­der dat ze dat eigen­lijk goed weten. Als we beter nadenken over wat ons aan­trok toen wij jong waren, zou­den we nu ook beter kunnen begrijpen wat jon­ge­ren willen. Hoe keken wij toen tegen ouderen van toen aan en met welke hou­ding inspireerde zij ons of juist niet.

Hip proberen te zijn, met hippe ac­ti­vi­teiten en bezig­he­den raakt de jon­ge­ren niet als het niet echt is wie we zijn als kerk.

Wees authen­tiek

Millenials willen authentici­teit en een kerk die uit­straalt wat die is. Steeds meer jon­ge­ren binnen de kerk hou­den van Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding, devotie en traditie die de kerk van vroe­ger uit meeneemt. (Maak deze dingen be­schik­baar buiten werktij­den!).

Samen­vat­ting

Probeer niet te zijn wie je niet bent - wees wie je bent, en maak het be­schik­baar voor ie­der­een.

Bron

Bron van deze Do’s en Don’ts is een artikel van Tom Hoopes op Aleteia:

Op de web­si­te van het jon­ge­ren­pas­to­raat staat de volle­dige vertaling van het artikel:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose