Bisdom Haarlem-Amsterdam


Pastoor drs. P. Th. Valkering

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2019

Gisteren, maan­dag 1 april 2019 heeft het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een pers­be­richt uit laten gaan waarin werd meege­deeld dat de bis­schop pastoor drs. P. Th. Valke­ring van de Vredes­kerk in Am­ster­dam heeft gevraagd voorlopig zijn pries­ter­lijke taken neer te leggen voor een be­zin­nings­pe­rio­de.

De aan­lei­ding was de publi­ca­tie van een boek van zijn hand dat zon­dag na afloop van de vie­ring van zijn 25-jarig pries­ter­feest werd ge­pre­sen­teerd. In het boek verklaart pastoor Valke­ring open­lijk dat hij zich gedurende deze 25 jaar dikwijls niet aan het celi­baat heeft gehou­den, wisselende seksuele contacten heeft gehad en ook wor­stelde met een pornoversla­ving. Het bisdom is door de publi­ca­tie van het boek over­val­len en publiek voor het blok gezet, en kon dan niet anders dan gis­te­ren naar de media een publieke reactie geven.

In de publi­ci­teit gaat over het alge­meen verloren dat pastoor Valke­ring, op grond van eer­dere uitla­tingen en publi­ca­ties, al lan­ger met het bisdom in gesprek was. De bis­schop heeft daarbij let­ter­lijk aange­ge­ven hem niet af te rekenen op zijn geaard­heid, maar hem wel gevraagd zich te hou­den aan zijn celi­baats­be­lof­te die hij bij zijn pries­ter­wij­ding heeft afgelegd.

De pastoor had er ook voor kunnen kiezen om zijn worsteling met seksua­li­teit en celi­baat open en eer­lijk met de bis­schop te bespreken. Die eer­lijk­heid zou zeker niet zijn afgestraft. Integen­deel, er had­den met pastoor Valke­ring wegen gezocht kunnen wor­den om zich hierop te be­zin­nen en hulp te ont­van­gen. Dat is in het verle­den met enkele andere pries­ters ook gebeurd.

Pastoor Valke­ring heeft echter gekozen voor een plot­se­linge publieke actie, waarin de bis­schop op generlei wijze is gekend. Ook heeft hij daarbij geen enkele hel­der­heid verschaft of hij in de toe­komst wel bereid c.q. in staat is zijn celi­baat te onder­hou­den.

In het pers­be­richt van het bisdom heeft de bis­schop aange­ge­ven dat hij het waar­deert dat de pastoor nu eer­lijk zijn opvat­tingen en leef­wij­ze bekend maakt, maar de wijze waarop ervaart als een overval. Het bisdom is in contact met de pastoor over het gebeuren.

In het pers­be­richt van het bisdom heeft de bis­schop aange­ge­ven dat hij het waar­deert dat de pastoor nu eer­lijk zijn opvat­tingen en leef­wij­ze bekend maakt, maar de wijze waarop ervaart als een overval. Het bisdom is in contact met de pastoor over het gebeuren.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose