Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Amsterdamse sacramentsprocessie trekt meer kerken aan

gepubliceerd: woensdag, 26 mei 2010

Aan de jaar­lijkse pro­ces­sie over de Am­ster­damse grachtengordel op 6 juni a.s. doen meer kerken mee dan vorig jaar. De pro­ces­sie krijgt steeds meer een oecu­me­nisch karakter, aldus de or­ga­ni­sa­toren.

Bont gezel­schap

Volgens mgr. Willem Schnell, rector van de or­ga­ni­se­rende Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht, had de pro­ces­sie van het begin af aan al een oecu­me­nisch en multicultureel karakter: “De Am­ster­damse katho­lie­ken delen de kerk met de Syrisch-orthodoxe en met de Suri­naamse ge­meen­schap. De drie ge­meen­schappen hebben alle jaren actief deel­ge­no­men.”

Naast de deze ge­meen­schappen lopen ook dele­ga­ties en gelo­vi­gen van andere kerken mee. Schnell: “Vaste deel­ne­mers zijn al de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken. Voor het eerst komt ook een Servisch-orthodoxe dele­ga­tie. Een bont gezel­schap, maar wel met een gemeen­schap­pe­lijk geloof in de aanwe­zig­heid van Jezus in de Eucha­ris­tie.”

Uniek in Europa

Een bede­tocht met zoveel ver­schil­lende chris­te­lijke ge­meen­schappen is uniek, aldus Schnell: “Voor katho­lie­ken is de sacra­ments­pro­ces­sie een begrip. Orthodoxe kerken kennen deze traditie echter niet. Daarom is het heel bij­zon­der dat zij hier in Am­ster­dam deel­ne­men. Bij mijn weten is dit niet eer­der in Europa gebeurd, waar­schijn­lijk ook niet elders in de wereld. Ik hoop dat deze nieuwe traditie ook op andere plaatsen navol­ging krijgt. Je leert elkaar beter kennen en waar­de­ren.”

Aarts­bis­schoppen

Onder aan­voe­ring van de in kle­der­dracht gestoken Wilhelminafanfare uit Volen­dam zullen mgr. Jos Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, en zijn hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den met een geconsa­creerde hostie in een monstrans over de grachten trekken. Bij­zon­dere gasten zijn twee aarts­bis­schoppen: de ‘am­bas­sa­deur’ van de Heilige Stoel in Neder­land, apos­to­lisch nuntius mgr. François Bacqué, en de Syrisch-orthodoxe aarts­bis­schop in Neder­land, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Zusters van drie reli­gi­euze families lopen ook in de stoet mee. Zij gaan vergezeld van gelo­vi­gen uit Am­ster­damse pa­ro­chies, Antillianen, Filippijnen, Italianen en Polen.

Pro­ces­sie­ver­bod

De pro­ces­sie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegen­heid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwe­kerk. Dat was voor het eerst in de hoofd­stad sinds 1578. Nadat het stads­bestuur in dat jaar over­ging naar de Re­for­ma­tie wer­den pro­ces­sies verbo­den. Het zogeheten pro­ces­sie­ver­bod gold eeuwen­lang voor vrijwel het gehele Neder­landse grond­ge­bied boven de rivieren. De wijzi­ging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan open­ba­re reli­gi­euze mani­fes­ta­ties, die in 1989 ook expliciet bij wet wer­den toe­ge­staan. De Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk, die thans is toe­ver­trouwd aan pries­ters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe moge­lijk­heid gebruik gemaakt.

Pro­gram­ma

11.15 Plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de Onze Lieve Vrouwe­kerk, Keizers­gracht 220
12.45 Sacra­ments­pro­ces­sie over de grachtengordel
13.30 Afsluitend plech­tig lof in de Onze Lieve Vrouwe­kerk
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose