Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vicaris-generaal krijgsmacht in Lourdes onderscheiden

gepubliceerd: dinsdag, 25 mei 2010
Foto: Theo van Deursen

Tijdens de Miltiaire bede­vaart in Lourdes probeerde mgr. Punt, aanwe­zig als bis­schop van het Militair Or­di­na­ri­aat, een tweewieler uit. Zo te zien ging het hem, eigen­lijk meer een autorij­der, goed af.

Tijdens de 52ste Mili­tai­re Bede­vaart in Lourdes kreeg Vica­ris-generaal mgr. Frans Kuttschrütter, van het Militair Or­di­na­ri­aat, het ere­te­ken van ver­dienste van de Krijgs­macht uit han­den van de Hoofd­di­rec­teur personeel, Luitenant-generaal Hans Leijh. Namens de Minister van Defensie werd deze onder­schei­ding uit­gereikt aan de Vica­ris-generaal van­wege zijn grote ver­dienste voor de Krijgs­macht en in het bij­zon­der voor de RK Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging. Mgr. Kuttschrüter is pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en woo­nach­tig in Den Helder.

In zijn speech memoreerde Generaal Leijh de loop­baan van de vica­ris die begon als aal­moe­ze­nier bij de marine en later ein­digde als Hoofdvloo­taal­moe­ze­nier. Na zijn pensione­ring bij de Krijgs­macht zette hij zich vooral in als Vica­ris-generaal voor het Militair Or­di­na­ri­aat. In die functie, die hij let­ter­lijk en figuur­lijk 15 jaar “pro Deo” vervulde, speelde de vica­ris een bete­ke­nis­volle rol voor de relatie van Or­di­na­ri­aat en Krijgs­macht en was hij steun en toeverlaat voor veel aal­moe­ze­niers.

Vicaris-generaal mgr. Frans Kuttschrütter ontvang het ereteken van verdienste van de Krijgsmacht Hij vervulde die rol op geheel eigen wijze. Met veel betrokken mensen ging de vica­ris een hele per­soon­lijke relatie aan. Bovendien verstond hij de kunst om de won­der­lijke combinatie te vin­den van humor en relative­ring. Tege­lijker­tijd wist hij op bij­zon­dere wijze mensen voor te gaan in hun reli­gi­euze belevenis en was hij een waar­dig ver­van­ger van de bis­schop van het Militair Or­di­na­ri­aat bij diens afwe­zig­heid.

De onder­schei­ding werd in Lourdes uit­gereikt tij­dens een geanimeerde receptie van de Stich­ting Mili­tai­re Lourdes Bede­vaart omdat de vica­ris dit jaar voor het laatst in functie aan deze bede­vaart deelneemt. Zijn op­vol­ger, Mgr Alphons Wool­derink, zal de functie rond de jaar­wis­se­ling over­ne­men. De anders zeer breedsprakige Vica­ris-generaal was sprakeloos, maar zeer verheugd dat hij op deze wijze in het zonnetje werd gezet.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose