Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

KvK-nummer voor parochies

gepubliceerd: donderdag, 14 maart 2019
KvK-nummer voor parochies

De Rooms-Katho­lie­ke pa­ro­chies krijgen nog voor de zomer in 2019 een eigen nummer bij de Kamer van Koop­handel. Dit wordt voor alle pa­ro­chies, parochiële caritasin­stel­lingen en andere ker­ke­lijke rechts­personen in één keer gere­geld vanuit het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) in samen­wer­king met de bis­dom­men.

De over­heid communi­ceert steeds meer rege­lingen en voor­zie­ningen digi­taal. Dit betekent dat een pa­ro­chie voor deze com­mu­ni­ca­tie steeds vaker een Kamer van Koop­handel (KvK) nummer moet hebben en/of E-herken­ning moet aan­vra­gen. Tot nu toe werd daarvoor dan vaak het KvK-nummer van het SRKK gebruikt, maar met de ver­der­gaande digita­li­sering is het wen­se­lijk dat elke pa­ro­chie over zijn eigen nummer bij de Kamer van Koop­handel beschikt.

Omdat het SRKK dit samen met het secre­ta­riaat van het CIO (Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken), de bis­dom­men en de KvK oppakt, hoeven de pa­ro­chies in dit stadium zelf niets te doen. Zij wor­den via het eigen bisdom geïn­for­meerd en krijgen na de in­schrij­ving hun KvK-nummer toe­ge­stuurd. Met dit nummer kunnen zij een E-herken­ning­mid­del aan­vra­gen op vei­lig­heids­ni­veau 1. Dat betekent dat er daar­mee bij­voor­beeld VOG’s, par­keer­ver­gun­ningen en bepaalde subsidies kunnen wor­den aan­ge­vraagd.

Hogere niveaus

Door het CIO, het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken, wordt intussen gewerkt om ook com­mu­ni­ca­tie tussen pa­ro­chies en over­heid op hogere vei­lig­heids­ni­veaus moge­lijk te maken. Hier­voor zijn beleids- en wetswijzi­gingen nodig en daarvoor is het CIO in gesprek met de over­heid en de Kamer van Koop­handel.

Streven is om een inge­schre­ven kerk­ge­meen­schap te kunnen verbin­den aan een na­tuur­lijk persoon (bij­voor­beeld een lid van het kerk­bestuur) met de nodige vei­lig­heids­waar­bor­gen voor deze persoon op bij­voor­beeld het gebied van privacy. Deze verbin­ding is nu nog niet moge­lijk omdat uit een open­baar register als dat van de KvK volgens onder meer de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens waaruit de levens­be­schou­wing van iemand blijkt, alleen mag met bij­zon­dere waar­bor­gen omkleed. Onder meer op dit punt waakt het CIO over de vei­lig­heid terwijl tege­lijker­tijd gezocht wordt naar goede oplos­singen om het com­mu­ni­ce­ren met de over­heid via zoge­noemde e-herken­ning ver­der moge­lijk te maken voor pa­ro­chies.

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose