Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wat leer jij in The Missionary School?

Jaarprogramma 2019-2020

gepubliceerd: donderdag, 7 maart 2019

The Mis­sio­na­ry School bestaat uit een trai­nings­jaar en een missie­jaar. In dit trai­nings­jaar krijg je stevige geloofs­vor­ming en daar­naast ook per­soon­lijke ont­wik­ke­ling in lei­der­schap en project­ma­tig werken.

De unieke trai­ning van de The Mis­sio­na­ry School is een combinatie van geloof­vor­ming en lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling. Het traject is voor jou dé kans om je op meer dan een gebied te ont­wik­ke­len. In het geloofs­in­hou­de­lijke deel leer je ant­woor­den te vin­den op diepere geloofs­vra­gen. De geloofs­vor­ming geeft jou inzicht in het ver­band tussen de geloofs­bron­nen, het dage­lijks ge­loofs­le­ven, sacra­menten en waar de kerk voor staat. Bij­voor­beeld: ‘Waarom wordt de Heilige mis op deze manier gevierd?’, ‘Waarom hebben we de sacra­menten nodig?’, ‘Waarom is het gebed zo be­lang­rijk’ en ‘Hoe zijn al deze tradities ontstaan?’ Om die reden kijken we naar de bron­ver­halen uit het oude testa­ment en brengen die in ver­band met wat Jezus voltooid in het nieuwe testa­ment. Van daaruit kunnen we ook beter begrijpen waar gebruiken, normen en waar­den in het Katho­lie­ke geloof op voort­bou­wen.

Het doel van The Mis­sio­na­ry School stopt hier niet, het gaat ver­der. Het leren begrijpen en beleven van het geloof is be­lang­rijk, maar uit­ein­delijk heb je er pas echt iets aan als je het kan door­ge­ven. Dat is de reden dat je ook leert hoe je jouw lei­der­schaps­stijl kan ont­wik­ke­len en hoe je een project met een goede structuur kan aanpakken door samen te werken. Om op die manier niet alleen de kennis en schoon­heid van het geloof voor jezelf te hou­den, maar juist om een plek te creëren waar je het door kan geven aan de ander.

Dit trai­nings­jaar zal in sep­tem­ber 2019 van start gaan en hope­lijk met jouw erbij! In dit trai­nings­jaar ontdek je in acht weeken­den meer over jezelf, de ander en God. Wil je meer weten over de inhoud van deze weeken­den? Lees dan hier­on­der vooral ver­der!

Inhoud van elk weekend

1. Het ene geloof van Adam, de Kerk en jou­zelf!

[30 au­gus­tus - 1 sep­tem­ber 2019]

Hoe lees je de bijbel als katho­liek? Ontdek de verbin­ding tussen de oude verhalen van Adam & Eva en Noach en onze geloofswer­ke­lijk­heid van nu. Hoe bouw je een relatie op met tieners/jon­ge­ren en ontdek je jouw missionare manier van werken!

2. Gods familie met bijbelse hoofd­personen Abraham, Mozes en David

[4 - 6 ok­to­ber 2019]

The Missionary SchoolDit weekend ga je ver­der op weg met andere hoofd­personen uit de Bijbel zoals Abraham, Mozes en David. Je ontdekt daar­mee hoe God steeds als een Vader wil zijn voor zijn volk, maar ook voor jou per­soon­lijk. Het principe van ver­ge­ven en herenigen met God staat daarin centraal. Daar­naast sta je stil bij de cultuur van jon­ge­ren vandaag de dag.

3. Ontdek jezelf en de Kerk: lei­der­schap en heilig wor­den

[22 - 24 no­vem­ber 2019]

Wat houdt de ge­loofs­be­lij­de­nis en het kerygma (kern­bood­schap geloof) in? Waarom zou je heilig willen wor­den en hoe is de li­tur­gie in de kerk ontstaan? “Wie goed lei­ding wil geven aan anderen, moet eerst goed lei­ding kunnen geven aan zich­zelf”. Dit weekend ontwikkel je daarom een eigen lei­der­schaps­stijl en ontdek je wat jouw per­soon­lijke missie en doelen zijn.

4. Gods plan met mijn leven

[3 - 5 januari 2020]

Succes­volle lei­ders hebben een aantal zaken gemeen: ze weten goed WIE ze zijn, ze hebben dui­de­lijk voor ogen WAT ze willen en ze zijn in staat dat met hun OMGEVING voor elkaar te krijgen. Goede lei­ders rea­li­se­ren zich dat wanneer ze zelf geen plan hebben, ze ingezet wor­den in andermans plan. Dit weekend zal de focus op jouw lei­der­schap liggen en het ont­wik­ke­len ervan. Ver­vol­gens leer je ook hoe het zit met Gods plan voor jou.

5. Succes­vol project­ma­tig werken!

[7 - 9 februari 2020]

Dit weekend leer jij de ins & outs van project­ma­tig en re­sul­taat­ge­richt werken. Je onder­zoekt hoe je jouw rol in een project zo ef­fec­tief moge­lijk kan maken. Op geloofs­vlak stel je jezelf de vraag: ‘Hoe leid ik een oprecht chris­te­lijk leven?’

6. De omge­ving waarin je werkt en jouw roe­ping daarin

[13 - 15 maart 2020]

The Missionary SchoolHoe helpen de sacra­menten en de theo­lo­gie van het lichaam je dichter bij Christus? Ga op zoek naar de roe­ping die God voor jou heeft. Leer de omge­ving van je project kennen en hoe je voor een goede groepsdynamica kan zorgen. Hoe en welke com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len gebruik je voor de pro­mo­tie van je project.

7. Spreken over God, met God, met jon­ge­ren en jezelf!

[1 - 5 mei 2020 - met bede­vaart]

Je maakt kennis met Apologe­tiek: ‘Hoe je over je geloof kan spreken’. Je leert hoe je jon­ge­ren kan coachen en hoe je met hen in gesprek kan gaan. Ook werk je aan je gebedsleven en relatie met God en kijk je naar prak­tische zaken binnen het or­ga­ni­se­ren van jon­ge­ren­werk. Daar­naast ga je dit weekend op bede­vaart mede geor­ga­ni­seerd door jou!

8. Ga met God!

[3 - 5 juli 2020]

Dit slot­week­end staat in het teken van de zen­ding. Je verzamelt de laatste tools, kijkt naar de dis­cus­sie geloof en weten­schap, verdiept het begrip ‘hei­lig­heid’ en ontdekt meer over je eigen leer­stijlen in het werk­veld. Je sluit fees­te­lijk af om er en­thou­siast op uit te trekken.

Contact en aanmel­den

Kan je nu al niet wachten om te beginnen met The Mis­sio­na­ry School of wil je graag meer weten over dit traject? Neem dan contact met ons op: info@jong­bis­domhaarlem.nl of bel naar 023-5112636.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose