Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen akkoord met voorstellen Deetman

gepubliceerd: dinsdag, 11 mei 2010

BisschoppenconferentieDe Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) hebben vandaag het voorstel tot onder­zoek naar seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen in de katho­lie­ke Kerk in Neder­land uit­voerig be­spro­ken. Zij spreken een oprecht woord van dank uit naar drs. W.J. Deetman die erin is geslaagd om op korte termijn een gron­dig en zeer compleet onder­zoeksvoorstel te presen­te­ren.

De bis­schop­pen en de be­stuur­ders van de KNR onder­stre­pen nogmaals dat zij iedere vorm van seksueel mis­bruik krach­tig veroor­de­len. Mis­bruik staat haaks op het Evan­ge­lie en de waar­dig­heid van de men­se­lijke persoon. Aan hen die slacht­of­fer wer­den van mis­bruik binnen de katho­lie­ke Kerk bie­den reli­gi­euze oversten en bis­schop­pen opnieuw hun diep gevoelde medeleven en excuses aan. Slacht­of­fers die zich nog niet gemeld hebben wor­den opge­roe­pen dit alsnog te doen bij Hulp & Recht dan wel bij de onder­zoeks­com­mis­sie.

Het aantal mel­dingen van mis­bruik nood­zaakt volgens reli­gi­euze oversten en bis­schop­pen een diep­gaand onder­zoek. Op 9 maart jl. vroegen zij de heer Deetman hen te adviseren hoe een breed, extern en onaf­han­ke­lijk onder­zoek het beste vorm zou kunnen krijgen. Zij ver­zochten de oud-kamervoor­zit­ter om de beno­digde expertise samen te brengen, een onder­zoeks­plan te formu­le­ren en een tijdslijn uit te zetten.

Met het nu voor­lig­gende onder­zoeks­plan en de beoogde samen­stel­ling van de onder­zoeks­com­mis­sie stemmen de bis­schop­pen en de be­stuur­ders van de KNR geheel in. Zij zeggen onverkort hun mede­wer­king toe en zullen zich inspannen om alle rele­vante in­for­ma­tie voor de onder­zoeks­com­mis­sie be­schik­baar te maken. In dat kader onder­steunen zij de oproep van de heer Deetman aan daders van seksueel mis­bruik om zich te mel­den bij de onder­zoeks­com­mis­sie.

Ten aanzien van de voor­ge­stelde tijdslijn stellen de bis­schop­pen en reli­gi­euze oversten met instem­ming vast dat voorrang gegeven wordt aan advise­ring over de hulp­ver­le­ning aan de slacht­of­fers. Alhoewel de hulp­ver­le­ning al op gang is geko­men via de pro­ce­dures van Hulp & Recht of middels gesprekken tussen slacht­of­fers en ver­trouwens­personen van bis­dom­men, ordes en con­gre­ga­ties, achten de bis­schop­pen en reli­gi­euze oversten het van groot belang om op korte termijn van de com­mis­sie te ver­ne­men waar aan­vul­ling van het hulp­ver­le­ningsaanbod wen­se­lijk is en hoe de bestaande pro­ce­dures eventueel geoptimaliseerd kunnen wor­den.

Bis­schop­pen en be­stuur­ders van de KNR verzoeken de heer Deetman om het voor­zit­ter­schap van de onder­zoeks­com­mis­sie op zich te nemen. Zij danken de leden van de com­mis­sie die zich bereid hebben verklaard aan het onder­zoek deel te nemen. De reli­gi­euze oversten en de bis­schop­pen hebben het volste ver­trouwen dat deze com­mis­sie een transparant, onaf­han­ke­lijk en weten­schap­pe­lijk onder­zoek zal uit­voeren. Die onaf­han­ke­lijk­heid en tran­spa­ran­tie is precies waarop vooral de slacht­of­fers recht hebben en die voor de Kerk onmis­baar is om slacht­of­fers zo goed moge­lijk te helpen en toe­koms­tig mis­bruik ef­fec­tief te voor­ko­men. (SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose