Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart

gepubliceerd: donderdag, 7 februari 2019

Am­ster­dam wordt ook wel eens ‘Mirakel­stad’ genoemd. Deze kwalifi­ca­tie ontleent Amster­dam aan het feit dat het een oude bede­vaarts­plaats is, waar al sinds de mid­del­eeuwen een won­der of mirakel wordt geëerd. Deze ver­ering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaar­lijkse Stille Omgang.

Deze reli­gi­eus medi­ta­tieve omgang door het his­to­rische centrum en passerend aan het nachte­lijke uit­gaans­le­ven van Am­ster­dam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang geor­ga­ni­seerd. Duizen­den gelo­vi­ge mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Gebeds­in­ten­tie: Vreugde is het onmisken­ba­re teken van God

Doordrongen van de spiri­tua­li­teit van Ignatius van Loyola, ervoer de Jezuiet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn Gees­te­lij­ke oefe­ningen deed. Hij ervoer dit als een wer­ke­lijk en onmisken­baar teken van God. Ook de deel­ne­mers van de Stille Omgang geven vaak aan dat het lopen in Stilte en in Gebed door het drukke Am­ster­damse nachtleven een bij­zon­dere en vreug­de­volle erva­ring is. Deze erva­ring van spiri­tua­li­teit, maar ook de on­der­lin­ge ver­bon­den­heid om met zovelen samen te komen, is niet is anders dan Vreugde. Wij hopen dat u in her­den­king aan Het Mirakel van Am­ster­dam en met uw per­soon­lijke intenties de Stille Omgang ervaart in Vreugde en Gods aanwe­zig­heid. - Pierre Teilhard de Chardin s.j.

Jon­ge­ren­pro­gramma

Jongerenprogramma Stille Omgang 2019In de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein vindt zater­dag­avond 16 maart 2019 vanaf 19.00 uur het jon­ge­ren­pro­gramma (15-30 jaar) van de Stille Omgang (SO) plaats. Het thema van dit jaar is ‘Vreugde’.

In het eerste gedeelte van de avond is er een gezamen­lijk pro­gram­ma met ver­die­ping en muziek. Er is de moge­lijk­heid het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te ont­van­gen. Volgend op het hoofd­pro­gramma zijn er ver­schil­lende deel­pro­gramma’s, zoals Echte ont­moe­ting is een vreugde, Vreugde in ver­schil­lende culturen: Feest, Sant’ Egidio, meet the homeless en CandleNight. Aan het einde van de avond wordt samen met Mgr. Punt de Eucha­ris­tie gevierd en wordt de Stille Omgang gelopen door de straten van Am­ster­dam.

Het pro­gram­ma begint om 19.00 uur en is rond 00.30 uur afgelopen. Entree is € 9 per persoon.

Details

datum: de nacht van zater­dag 16
op zon­dag 17 maart 2019
web­si­te: www.stille-omgang.nl
jon­ge­ren­pro­gramma: www.sojon­ge­ren.nl
Facebook: facebook.com/StilleOmgang
in­for­ma­tie: info@stille-omgang.nl

Route

Route Stille Omgang 2019De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucha­ris­tisch won­der dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Am­ster­dam.

In de middel­eeuwen vier­den de chris­te­nen dit won­der met een fees­te­lij­ke mirakel­pro­ces­sie. Vanaf 1881 door een nachte­lijke omgang in stilte, in­spi­ra­tie­bron voor alle stille tochten in Neder­land. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den gelo­vi­gen. De Omgan­gers weten zich al bid­dend en medi­te­rend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onderweg.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose