Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studiedag Nieuwe Evangelisatie met Mgr. Rey

Zaterdag 16 februari - 9.30 uur - Heiloo

gepubliceerd: maandag, 4 februari 2019
foto: Wim Koopman
Mgr. Dominique Rey
Mgr. Dominique Rey

Pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in de pas­to­raal van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn uit­ge­no­digd voor een bij­zon­dere studie­dag in Heiloo op zater­dag 16 februari. Bij­zon­der omdat mgr. Dominique Rey komt spreken, bekend van zijn vele ini­tia­tie­ven en boeken op het gebied van evangelise­ring en revitalise­ring van pa­ro­chies.

Vanuit andere bis­dom­men hebben enkele pries­ters en diakens gevraagd of zij aan de dag kunnen deel­ne­men. Daar is op zich geen bezwaar tegen, mits er nog voldoende plaats is en zij zich zo spoe­dig moge­lijk aanmel­den. Dat kan nog per e-mail:

Nieuwe evangeli­sa­tie

Mgr. Dominique Rey zal in het Engels spreken, maar er is simul­taan­ver­ta­ling be­schik­baar. Ook zullen twee onlangs in het Neder­lands ver­sche­nen boeken (ver­ta­lin­gen van ‘Divine Renovation’ en ‘Rebuilt’) kort wor­den ge­pre­sen­teerd. Joost van der Vlugt en Petra Bijvoet zullen het project Mis­sio­na­ry School even toelichten, waar we nu in ons bisdom mee bezig zijn. Een be­lang­rijk deel van de dag staat dus in het teken van nieuwe evangeli­sa­tie en ac­ti­vi­teiten die in dat kader staan.

Seksueel mis­bruik en ander grens­over­schrij­dend gedrag

Maar we staan ook stil bij het thema dat heel de kerk bezig houdt en shoc­keert: grens­over­schrij­dend gedrag. Het shoc­keert te meer omdat mis­bruik zo dui­de­lijk ingaat tegen de bood­schap van het evan­ge­lie. De licht ge­wij­zigde editie van de Gedragsode wordt op deze dag ge­pre­sen­teerd met het beleid van de Neder­landse bis­schop­pen om mis­bruik en iedere vorm van grens­over­schrij­dend gedrag tegen te gaan. Mw. mr. Liesbeth Sanders, Meld­punt­func­tio­na­ris van de Klachten­com­mis­sie, is er om een toelich­ting te geven.

Van­wege het grote belang dat we hier goed, correct, waak­zaam en zorg­vul­dig mee omgaan, is uit­druk­ke­lijk aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten gevraagd om bij deze dag aanwe­zig te zijn.

Dat belang geldt na­tuur­lijk ook het hoofd­the­ma van de dag: de nieuwe evangeli­sa­tie: we willen graag bereiken dat ieder naar wegen zoekt en moge­lijk­he­den om het evan­ge­lie bij de mensen van onze tijd te brengen, want we hebben een prach­tige bood­schap!

Pro­gram­ma

9.30 uur Inloop koffie/ thee
10.00 uur eerste lezing Mgr. D. Rey: “The basics of mission”
10.50 uur Koffie/thee
11.10 uur tweede lezing Mgr. D. Rey: “The dynamics of evangelisation today”
12.15 uur H. Eucha­ris­tie­vie­ring
13.15 uur Kloosterlunch
14.15 uur Mw. L. Sanders: “Nieuwe Gedrags­co­de Pas­to­raat”
15.00 uur Koffie/ thee
15.30 uur Petra Bijvoet en Joost v.d. Vlugt: “The Mis­sio­na­ry School”
16.15 uur Afslui­ting van de dag en borrel

Details

datum: zater­dag 16 februari 2019
tijd: van 9.30 tot 16.30 uur
locatie: Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
parkeren: Er is voldoende par­keer­gele­gen­heid aan de Kapellaan
aanmel­den: pvermeer@bisdomhaarlem-amster­dam.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose