Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw: CaFE 2 - De Katholieke Kerk verkennen

8 inleidingen op dvd en een boek met de teksten

gepubliceerd: dinsdag, 11 mei 2010

Het eerste exemplaar van de dvd-serie en het boek “De Katho­lie­ke Kerk verkennen” zijn op dins­dag 27 april overhan­digd aan mgr. Van Burg­ste­den s.s.s. door Jeroen Smith pr. en Helen Opstal van Stich­ting Katho­liek Alpha Centrum.

De Katho­lie­ke Kerk verkennen behoort tot de serie die de naam ‘CaFE’ draagt. Dat staat voor Catholic Faith Exploration, het Katho­lie­ke Geloof verkennen. Een Engels ini­tia­tief om dvd-ma­te­ri­aal te maken dat mak­ke­lijk in pa­ro­chies gebruikt kan wor­den voor geloofson­der­richt. CaFE 1 God beter leren kennen en de jon­ge­ren­ver­sie Plugged in-Youth CaFE vin­den al enige jaren hun weg in de Neder­landse pa­ro­chies. In CaFE 2 geeft Marcellino D’Ambrosio, gehuwd en vader van vijf kin­de­ren, theoloog, uitleg over be­lang­rijke aspecten van het katho­lie­ke geloof. Geen droge opsom­ming van cate­chis­mus­waar­he­den, maar be­grij­pe­lijk en met veel prak­tische tips.

De CaFE-formule is uiterst een­vou­dig:

Een zaaltje, een beamer, een laptop, koffie en wat te drinken, samen de inlei­ding bekijken en erna met elkaar in gesprek gaan. Dus een ideale methode van catechese in een periode waarin pa­ro­chies het druk hebben met van alles en nog wat.

Bovendien blijven er steeds mensen (ook jon­ge­ren!) aankloppen om geïn­for­meerd te wor­den over het katho­lie­ke geloof. Ook de vele negatieve berichten stoppen deze vraag niet. Mis­schien is zelfs het tegen­deel waar: waar gaat het wezen­lijk om in het katho­lie­ke geloof en wat kan dat voor mij betekenen? CaFE 2 laat dat zien.

Naast deze dvd-serie verschijnt ook het boek, dat na­tuur­lijk afzon­der­lijk gelezen kan wor­den. Een eigen­tijdse intro­duc­tie in het katho­lie­ke geloof van 128 pagina’s. Volgens mgr. Van Burg­ste­den, die het voor­woord schreef, past De Katho­lie­ke Kerk verkennen bij “mensen die wellicht van huis uit katho­liek zijn, maar het een aantal jaren wat hebben laten liggen...” maar ook bij “mensen die niet katho­liek zijn en zij­de­lings met het katho­lie­ke geloof in aanra­king zijn geko­men.” Maar ook prak­ti­se­rende katho­lie­ken zullen met herken­ning en ver­die­ping dit boek lezen en de dvd-serie bekijken.

In­for­ma­tie

Stich­ting Katho­liek Alpha Centrum
Pastoor J.H. Smith - Helen Opstal
www.rk-alpha­cen­trum.nl / info@rk-alpha­cen­trum.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose