Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Besturencursus 2019

Zaterdag 23 maart - 9.45 uur - Heiligdom O.L.V. ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 15 januari 2019

BesturencursusDit jaar gaat alweer voor de vijfde keer de besturen­cur­sus van start met opnieuw in­spi­re­rende inlei­ders met bij­zon­dere achter­gron­den. Uit de reacties van de deel­ne­mers van het afgelopen jaar blijkt dat de cursus nog steeds in een be­lang­rijke behoefte voorziet.

De cursus is voor zowel be­stuur­ders in functie als voor jong talent / aspirant be­stuurs­le­den, want gedegen kennis in uw bestuur zorgt dat u goed en adequaat kunt han­de­len!

Ben jij actief in een Kerk­bestuur of Parochiële Caritas In­stel­ling (PCI) en wil je je kennis en vaar­dig­he­den verbe­te­ren? Of ben jij jong en nog niet bestuur­lijk actief en zou jij het vak van pro­fes­sio­neel besturen wel onder de knie willen krijgen? Daarvoor biedt het bisdom een besturen­cur­sus aan door middel van vier zater­da­gen verspreid door het jaar.

Bovendien is het moge­lijk om (d.m.v. een opdracht) aan het einde van de cursus een cer­ti­fi­caat te behalen die wordt ondertekend door het Bisdom, de Vrije Uni­ver­si­teit en de Stich­ting KSBW. De Stich­ting KSBW neemt de kosten voor deze cursus geheel voor zijn reke­ning. Het kost jou dus niets.

Speciale uit­no­di­ging voor
de eerste cursus­dag 23 maart

Net als het afgelopen jaar, is het ook moge­lijk om aan losse studie­da­gen deel te nemen. In het bij­zon­der nodigen wij be­stuurs­le­den uit voor de eerste cursus­dag op 23 maart.

Tijdens deze cursus­dag krijg je (o.a.) een pre­sen­ta­tie van bis­schop-coad­ju­tor Mgr. J. Hendriks en T. van der Steen MBA, alge­meen econoom met betrek­king tot de visie en het beleid van het bisdom. In de mid­dag is er voor het eerst in deze cursus een inlei­ding van Mr. R. Craemer over in­te­gri­teit met betrek­king tot het beheer en vervreem­den van (on)roerende zaken.

René Craemer was als Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket verbon­den aan het Open­baar Ministerie. Sinds 2009 is hij bestuurs­ad­vi­seur inzake in­te­gri­teits­mana­ge­ment, fraude­be­strij­ding en governance. Hij was betrokken bij de onder­zoeken bij Vestia en Rochdale. Bij de laatste woningcorporatie was hij 7 jaar voor­zit­ter van de RvC. Hij orga­ni­seer­de en coördi­neerde het In­te­gri­teits­over­leg Vast­goed­markt, waaraan de be­lang­rijk­ste organi­sa­ties van de vast­goed­markt deel­ne­men en adviseerde ver­schil­lende corporaties bij het opzetten van in­te­gri­teits­mana­ge­ment.

Pro­gram­ma

De studie­da­gen beginnen met een Eucha­ris­tie­vie­ring om 9.45 uur in de kapel van het Juliana­kloos­ter. De studie­da­gen duren van 10.30 tot 16.00 uur. Per dag komen minimaal twee inlei­ders aan bod vanuit een ver­schil­lend vak­ge­bied. Je krijgt een lunch aan­ge­bo­den en kan bij een drankje nog even napraten met ‘collega-be­stuur­ders’.

Aanmel­dingen voor de cursus kunnen tot 5 maart gestuurd wor­den aan se­cre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl onder vermel­ding van je naam en de naam van de pa­ro­chie waar je momen­teel be­stuur­der bent. Indien dit laatste niet van toepas­sing is, verzoeken wij een korte motivatie tot deelname toe te sturen. Aanmel­dingen voor losse studie­da­gen dienen steeds uiter­lijk twee weken voor de be­tref­fen­de zater­dag ont­van­gen te zijn. Folders zijn op te vragen bij de heer Jerry Keuss: JKeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Details

data: zater­dag 23 maart 2019 - eerste cursus­dag
zater­dag 22 juni 2019
zater­dag 21 sep­tem­ber 2019
zater­dag 23 no­vem­ber 2019
tijd: 09.45 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel
10.30 tot 16.00 uur - Studie­dag
locatie: Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo
aanmel­den: se­cre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl (vóór 5 maart)
fol­ders: Jerry Keuss: JKeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
of download hier de pdf

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose