Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren vertrekken naar Panama

Paus bij Wereldjongerendagen van 23 t/m 27 januari

gepubliceerd: vrijdag, 11 januari 2019

De eerste groep Neder­landse jon­ge­ren vertrekt zater­dag 12 januari rich­ting Panama om daar deel te nemen aan de WereldJon­ge­renDagen (WJD). In totaal gaan er 130 Neder­lan­ders naar de WJD, onder wie bis­schop-coad­ju­tor J. Hendriks en hulp­bis­schop E. de Jong van Bisdom Roermond.

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen vormen het grootste Rooms-Katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment in de wereld dat om de drie jaar steeds in een ander land wordt gehou­den. Honderd­dui­zen­den jon­ge­ren uit de hele wereld komen er naar toe, onder meer voor de ont­moe­ting en de mis met paus Fran­cis­cus. Dit keer wor­den de dagen voor het eerst in januari gehou­den, met als gevolg dat de Neder­landse groep een andere samen­stel­ling heeft dan in andere jaren.

Jonge pro­fes­sio­nals

‘We gaan dit keer met jong-vol­was­se­nen naar Panama onder meer omdat het voor scholieren las­tig is om vrij te krijgen in deze periode voor zo’n verre reis’, zegt Bob Wegkamp, de project­lei­der voor de WJD vanuit Neder­land. ‘Ook het pro­gram­ma is aan­ge­past en geschikt voor jonge pro­fes­sio­nals en stu­den­ten. We sluiten met zoge­noemde pro­gram­mastreams aan bij ver­schil­lende moge­lijk­he­den tot beroeps­ma­tige ont­wik­ke­ling (bij­voor­beeld in de zorg), maar ook gericht op per­soon­lijke capaci­teiten zoals bij­voor­beeld lei­der­schap.’

Bob reist zater­dag mee met de eerste groep. Hij heeft er veel zin en kijkt er naar uit om in een bij­zon­der land de WereldJon­ge­renDagen samen met alle deel­ne­mers te beleven. ‘Na een lange tijd van voor­be­rei­ding, waarbij we elkaar als reizi­gers ook al een beetje hebben leren kennen is het nu dan zo ver. Ik ben zelf al een keer geweest voor de voor­be­rei­ding en heb toen ervaren dat de Panamezen heel gastvrij zijn. Het beloven bij­zon­dere WJD te wor­den rond het thema dat paus Fran­cis­cus, ver­wij­zend naar Maria, zelf heeft gekozen: zie de dienst­maagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 1, 38).’

Vlogs voor het thuisfront

Het motto voor de Neder­landse groep is ‘Discover your identity’, op zoek naar een ant­woord op de vragen: wie ben jij? Wat is je maat­schap­pe­lijke be­trok­ken­heid? En wat doet het ertoe dat je gelovig bent? Het thuisfront van de deel­ne­mers wordt onder meer op de hoogte gehou­den via een aantal vlogs die gemaakt wor­den door een groepje van vier jon­ge­ren. Uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaan Felipe en Lucas mee. Zij hebben daarvoor een trai­ning gevolgd via katho­liek­le­ven.nl, het video­ka­naal van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en op dat kanaal wor­den de vlogs ook ge­pu­bli­ceerd.

Bisdom­web­sites

Beide jon­ge­ren­wer­kers van ons bisdom gaan mee naar Panama en zullen ver­slagen en foto’s sturen die we op deze web­si­te zullen publiceren - voor zover de techniek mee­werkt. Ook Mgr. Hendriks zal onge­twij­feld updates op zijn web­si­te Arsacal.nl plaatsen. Kom regel­ma­tig terug voor het laatste nieuws!

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose