Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe formulieren op de website

O.a. Risico Inventarisatie en Evaluatie voor parochies

gepubliceerd: vrijdag, 4 januari 2019
Nieuwe formulieren op de website

Begin vorig jaar is deze web­si­te uit­ge­breid met een nieuw menu: Besturen, speciaal voor be­stu­ren van pa­ro­chies, Parochiële Cari­ta­tieve In­stel­lingen (PCI’s) en overige ker­ke­lijke instel­lingen. Aan het begin van het nieuwe jaar zijn weer een flink aantal updates doorge­voerd.

Risico Inventari­sa­tie en Evaluatie

Dit jaar is een nieuw instru­ment inge­voerd voor het inventa­riseren van vei­lig­heidsrisico’s op kerklo­ca­ties. Het is be­lang­rijk dat bestuur­ders het instru­ment ‘Risico Inventari­sa­tie en Evaluatie’ invullen en opsturen aan het bisdom. Dat kan via rie@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Hierover zijn de besturen d.d. 21 de­cem­ber 2018 per e-mail bericht. Heeft u vragen, neem dan contact op via het­zelfde e-mail­a­dres. Uw vraag wordt dan zo spoe­dig moge­lijk beant­woord.

De nieuwe for­mu­lie­ren zijn hier te vin­den:

Andere nieuwe do­cu­menten

De RI&E is niet het enige nieuwe do­cu­ment op de web­si­te; ook de declaratie­for­mu­lieren en bestan­den m.b.t. begro­tingen en R&V’s zijn vernieuwd. Gebruikt u altijd de for­mu­lie­ren welke aan­ge­bo­den wor­den op onze web­si­te. Dit voor­komt onno­dige ver­wer­kings­tijd. Indien oude for­mu­lie­ren wor­den gebruikt, kunnen wij deze helaas niet meer in be­han­de­ling nemen. U wordt dan ver­zocht het juiste formulier in te vullen. Bij voor­baat dank voor uw mede­wer­king!

De nieuwe for­mu­lie­ren zijn hier te vin­den:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose