Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Openhartig gesproken over vertrouwelijke brief Eijk aan De Korte

gepubliceerd: dinsdag, 13 april 2010

Nederlandse BisschoppenconferentieDe Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft con­struc­tief en open­har­tig ge­spro­ken over de ver­trouwe­lijke brief van de aarts­bis­schop van Utrecht en zijn beide hulp­bis­schoppen aan de bis­schop van Gro­nin­gen – Leeu­war­den. De betrokken bis­schop­pen zullen in col­le­giali­teit het gesprek afron­den en ver­trouwen op een goede uit­komst.

Naar aan­lei­ding van de in de brief aan de orde gestelde lie­de­renkwestie, die helaas veel onrust heeft veroor­zaakt in de Neder­landse katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap, wil ook de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in ge­za­men­lijk­heid bijdragen aan een oplos­sing van deze kwestie.

Uitgangs­pun­ten blijven daarbij:

  1. Het komt de aarts­bis­schop van Utrecht en de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch op grond van het ker­ke­lijk recht toe om middels een imprimatur goed­keu­ring te verlenen aan de inhoud van de zon­dagsmisaaltjes die wor­den uitge­ge­ven door de in hun bis­dom­men geves­tigde uit­ge­ve­rijen. De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie spreekt zijn waar­de­ring uit voor het werk dat de, door de aarts­bis­schop van Utrecht en de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch benoemde, censoren -in overleg met de Nationale Raad voor Li­tur­gie ver­rich­ten ter voor­be­rei­ding van de verle­ning van het imprimatur;
  2. Helaas is het misverstand ontstaan als zou het wel of niet opnemen van bepaalde lie­de­ren in de zon­dagsmisaaltjes waarvoor een imprimatur is verleend, een kerkprovinciale goed­keu­ring of verbod inhou­den. Dit is evenwel niet het geval. Elke dio­ce­sane bis­schop heeft een eigen verant­woor­de­lijk­heid voor het li­tur­gisch beleid (inclusief de lie­de­ren­keuze) in zijn bisdom, in overeenstem­ming met wat passend is voor, en dienst­baar aan, de vie­ring van de katho­lie­ke ere­dienst.

(Se­cre­ta­riaat rkk - Afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie - pk)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose