Bisdom Haarlem-Amsterdam


Eerste professie voor zr. M. Hannah

gepubliceerd: zaterdag, 8 december 2018

Op de voor­avond van het Hoog­feest van Maria on­be­vlekt ont­van­gen (8 de­cem­ber), mocht zr. M. Hannah van de Heilige Jozef haar eerste professie afleggen. Een vreugde voor het huis, voor de con­gre­ga­tie en voor de gehele kerk.

Carmel DCJ

Zuster M. Hannah was novice van de Zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus te Vo­ge­len­zang. Zij verbin­den de con­tem­pla­tieve Karmelspiri­tua­li­teit met een actief apos­to­laat.

Op het lan­de­lijk gelegen land­goed ‘Casa Carmeli’ te Vo­ge­len­zang wonen, werken en bid­den de zusters, en bie­den zij tevens een plek aan voor par­ti­cu­liere gasten om dichter bij God te komen in de stilte van een klooster­lijke omge­ving.

Een gedeelte van de gebouwen is omge­vormd tot zorg­ap­par­te­men­ten, waarin we een plek bie­den aan mensen, die niet in aan­mer­king komen voor opname in een ver­pleeg­huis, maar wel behoefte heb­ben aan een veilige woon- en leef­om­ge­ving.

Eerste gelofte

Tijdens deze eerste geloften legt de novice voor het eerst de geloften van kuis­heid, armoede en ge­hoor­zaam­heid af. Hierbij ont­vangt zij de zwarte sluier, de witte man­tel, de rozen­krans en het professie­kruis (zie ook de web­si­te van de zusters). Het is voor een jaar, maar zoals Mgr. Hendriks in zijn preek ook zei, is het al een JA voor eeuwig. Samen met Maria werd er een belofte uit­ge­spro­ken: “Mij geschiede naar Uw Woord.”

Ja Heer, aan U behoort mijn leven.

De homilie staat al op de web­si­te van Mgr. Hendriks.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose