Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Naast de lijdende mens gaan staan”

Mgr. Punt tijdens Chrismamis

gepubliceerd: donderdag, 1 april 2010

In een over­volle ka­the­draal is de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam woens­dag­avond voor­ge­gaan in de jaar­lijkse Chrismamis. Ruim 100 pries­ters en diakens hebben hun wij­dings­be­lof­ten hernieuwd en de H.H. Oliën zijn gezegend en gewijd.

ChrismamisIn zijn preek bena­drukte de Bis­schop dat het lij­den van mensen van alle tij­den is en dat dit helaas ook voor­komt binnen de Kerk. Het is niet voldoende dat alleen te con­sta­te­ren, maar men moet ver­ge­ving durven vragen en ver­ge­ving mogen ont­van­gen, en naast de lij­dende mens gaan staan om met hem of haar op weg gaan, zoals Christus dat deed. Deze gedachte betrok de bis­schop op de evan­ge­lie­tekst waarin Jezus de woor­den van de profeet Jesaja op zich­zelf toepast:  'Het Schrift­woord dat Gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan.' In de vie­ring werd met name gebe­den voor de Paus en de Bis­schop en allen die werk­zaam zijn in het pas­to­raat.

Woens­dag  had­den alle pastores van de Bis­schop al een brief ont­van­gen waarin hij bekend maakte een dio­ce­sane com­mis­sie te hebben benoemd die slacht­of­fers en anderen die zich mel­den bij het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam te kunnen opvangen en be­ge­lei­den. "Bin­nen­kort zullen vanuit Hulp en Recht betrok­ke­nen doorverwezen wor­den naar het be­tref­fen­de bisdom of con­gre­ga­tie waarop hun mel­ding van toepas­sing is", aldus de bis­schop.

In de com­mis­sie hebben zit­ting: mevrouw drs  Dea Broersen, mevrouw mr. Lennie Haarsma, diaken dr. Stan Baars en pastor Frans Geels. Zij zijn gevraagd op grond van hun erva­ringen en spicifieke des­kun­dig­heid, met name op het gebied van jeugd­zorg,  kin­derbescher­ming, alsmede dat van seksueel mis­bruik in pas­to­rale relaties.

Eerder had mgr. Punt zich in een brief aan de gelo­vi­gen van het bisdom “geschokt en beschaamd” getoond over het seksuele mis­bruik binnen katho­lie­ke  in­stel­lingen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose