Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Goede Week en Pasen in de Kathedraal

gepubliceerd: maandag, 29 maart 2010

Boete­vie­ring en biecht

Op dins­dag 30 maart is er om 19.30 uur een boete­vie­ring en aan­slui­tend gelegen­heid voor het per­soon­lijk ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning.

Chrismamis

Pasen 2010 Op woens­dag 31 maart is om 19.30 uur de Olie­wij­ding. De Bis­schop zal in con­ce­le­bra­tie met de pries­ters van het bisdom hier in voor gaan. De gezangen wor­den ver­zorgd door het Ka­the­draal Koor.

Witte Donder­dag

Op Witte Donder­dag 1 april is om 19.30 uur de plech­tige avondmis, waarin het Mannen­koor de gezangen zal ver­zorgen.

Goede Vrij­dag

Op Goede Vrij­dag 2 april is om 15.00 uur de Kruis­weg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrij­dag Plech­tig­he­den, waar­on­der de kruis­ver­ering. De Bis­schop zal hierin voor­gaan. Het Ka­the­drale Koor zal de gezangen ver­zorgen, waar­on­der de bekende Johannespassion van J. Valkes­tijn.
Aan­slui­tend wor­den vanaf 21.00 uur de Lamen­ta­ties van Goede Vrij­dag gezongen door de Bavo­can­to­rij en de Schola Cantorum. Naast gre­go­ri­aans klinken er werken van Di Lasso en De Victoria.

Paas­wake

De Paas­wake op zater­dag 3 april begint om 22.00 uur. In deze vie­ring zal een vol­was­se­ne wor­den gedoopt en gevormd. De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen.

Eerste Paas­dag

Op Eerste Paas­dag 4 april is om 10.30 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bis­schop zal voor­gaan. Het Ka­the­drale Koor zingt o.a. de vaste mis­de­len uit de Messe Solennelle van L. Vierne. Ook Händels Halleluia zal fees­te­lijk klinken.

Tweede Paas­dag

Op Tweede Paas­dag is de vie­ring om 10.00 uur met muzikale onder­steu­ning door het Klein Bavo Koor.

Voor meer in­for­ma­tie over de muzikale invulling: www.koor­schoolhaarlem.nl





Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose