Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dankbaar voor vrijspraak Asia Bibi

Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: vrijdag, 9 november 2018
Dankbaar voor vrijspraak Asia Bibi

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is blij en dank­baar dat de chris­te­lijke Asia Bibi na acht jaar gevangen­schap door het Pakistaanse hoog­gerechtshof is vrij­ge­spro­ken van aan­klach­ten wegens blasfemie en onder­streept het belang van het recht van vrij­heid op gods­dienst.

Kar­di­naal Eijk en mgr. Van den Hende rea­geren op 9 no­vem­ber op de site van het Katho­liek Nieuws­blad op dit nieuws. Kar­di­naal Eijk: ‘Als Neder­landse Bis­schop­pen zijn we bui­ten­ge­woon blij en dank­baar dat Asia Bibi na acht jaar gevangen­schap is vrij­ge­spro­ken. Het valt echter zeer te betreuren dat zij daar­mee nog niet in vei­lig­heid is en haar leven nog steeds gevaar loopt. We hopen en bid­den dat zij voor haar­zelf en haar gezin spoe­dig en op tijd – wellicht in ons land – een veilige plek vindt waar ze weer met haar echt­ge­noot en kin­de­ren verenigd zal zijn en het normale ge­zins­le­ven kan her­vat­ten, vrij van de bedrei­gingen waaraan zij in Pakistan nog steeds bloot­staat.’

De voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie mgr. van den Hende bena­drukt: ‘De kerk­ver­ga­de­ring van het Tweede Vati­caans Concilie heeft in het do­cu­ment ‘Dignitatis Humanae’ verklaard dat het recht op vrij­heid van gods­dienst fun­da­men­teel is in het leven van iedere mens. De vrij­heid van gods­dienst heeft alles te maken met de eigen waar­dig­heid van de men­se­lijke persoon. Wij hopen en bid­den dat het Asia Bibi en haar gezin gegeven mag zijn om voor­taan zon­der dwang en drei­ging in vrij­heid en vei­lig­heid hun geloof te beleven.’

Ook paus Fran­cis­cus is altijd bewogen geweest met het lot van de katho­lie­ke Asia en haar gezin. In 2015 heeft hij haar man en dochter in het Vati­caan ont­van­gen en hen bemoe­digd toen haar vrij­spraak nog niet in zicht was. Evenals paus Bene­dic­tus XVI inder­tijd deed, heeft paus Fran­cis­cus steeds gepleit voor de vrijla­ting van Asia Bibi.

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose