Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nuntius op bezoek in Heiloo

Maciej Grądzki en Bert Glorie zetten stap naar wijding

gepubliceerd: maandag, 5 november 2018

Pau­se­lijk Nuntius, aarts­bis­schop Aldo Cavalli was maan­dag 5 no­vem­ber op bezoek in Heiloo waar twee pries­ter­stu­denten een be­lang­rijke stap zetten: Bert Glorie werd onder de kan­di­da­ten voor het pries­ter­schap opgeno­men (‘admissio’), Maciej Grądzki legde de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw af ter voor­be­rei­ding op de diaken­wij­ding die op 17 no­vem­ber in Heiloo zal plaats­vin­den (om 12.00 uur).

Rond­lei­ding

Na aan­komst kreeg de Nuntius van rector Jeroen de Wit een rond­lei­ding over het bede­vaart­ter­rein. De Nuntius heeft lang gebe­den in de kleine kapel en was onder de indruk van de muur­schil­deringen. Ook heeft hij water uit de bron gedronken, die zich voor de kleine kapel bevindt.

Lezing over de rol van een Nuntius

Terug in het Juliana­kloos­ter waar het semi­na­rie is geves­tigd, was ie­der­een in de grote zaal (Engelen­zaal) verzameld waar de Apos­to­lisch Nuntius een lezing gaf over de rol van een Nuntius in his­to­risch per­spec­tief, over de ont­wik­ke­ling van het paus­schap van de op­vol­ger van Petrus door de eeuwen heen, waarbij meer dan duizend jaar de pausen niet alleen gees­te­lijk lei­ders waren maar ook een ker­ke­lijke staat bestuur­den; ook sprak hij over de uit­dagingen van deze tijd van seculari­sa­tie, met name over de nieuwe evangeli­sa­tie.

Eucha­ris­tie­vie­ring

Na een korte pauze begon de Eucha­ris­tie­vie­ring waarin mgr. Jozef Punt hoofd­cele­brant was en de Admissio verleende aan Bert Glorie en waarin hij de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw van Maciej aanvaardde. Voor Maciej was dit echt de laatste stap voor zijn diaken­wij­ding over twaalf dagen. Voor Bert is deze stap ook heel bij­zon­der, zeker ook omdat hij blind geboren is en de aanvaar­ding van Bert Glorie als kan­di­daat een bevesti­ging is dat hij ondanks deze beper­king prima kan werken in de pa­ro­chies, zo is wel gebleken. Van harte wensen we hen bei­den proficiat met deze dag!

Fees­te­lij­ke afslui­ting

Na de Mis was er een goed ver­zorgde maal­tijd met alle aanwe­zigen in de Engelen­zaal, waarbij pries­ter­stu­denten voor de bedie­ning zorg­den of ook muziek lieten horen. We kon­den con­sta­te­ren dat de hui­dige lich­ting Re­demp­to­ris Mater-se­mi­na­risten weer heel muzikaal is!

De se­mi­na­risten gaan nog even door met fees­te­lij­ke dagen: op 6 no­vem­ber wordt de dies gevierd en op 7 no­vem­ber is er een lan­de­lijke impuls­dag voor roe­pingen in Utrecht.

(de foto's zijn o.a. van Eric Venneker)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose