Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reactie op brief paus Benedictus

gepubliceerd: zaterdag, 20 maart 2010
Utrecht – 20 maart 2010 – De Neder­landse bis­schop­pen rea­geren met waar­de­ring en instem­ming op de pas­to­rale brief van paus Bene­dic­tus XVI over seksueel mis­bruik. De voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, Mgr. A. van Luyn, en de referent voor het onder­zoek naar mis­bruik in de Neder­landse katho­lie­ke Kerk, Mgr. G. de Korte, laten dat vandaag weten.

Paus Benedictus XVI leest de brief voor
Paus Bene­dic­tus XVI leest de brief voor
Alhoewel de brief gericht is tot de katho­lie­ke ge­meen­schap van Ierland, menen de bis­schop­pen dat de paus ook een voor Neder­land rele­vante bood­schap heeft. De paus drukt zijn medeleven en oprechte spijt uit ten aanzien van de slacht­of­fers en hun families. De bis­schop­pen betrekken deze woor­den volle­dig op de slacht­of­fers in Neder­land. Zij sluiten zich van harte aan bij de paus wanneer hij zegt: “uw ver­trouwen werd verra­den en uw in­te­gri­teit geweld aan­ge­daan. Velen van u hebben ervaren dat, wanneer u moe­dig genoeg was om te spreken over hetgeen u werd aan­ge­daan, niemand luisterde. Zij onder u die wer­den mis­bruikt in kost­scho­len moeten gevoeld hebben dat er geen ontsnappen was aan hun lij­den. Het is be­grij­pe­lijk dat u het moei­lijk vindt om te ver­ge­ven en zich te verzoenen met de Kerk. In haar naam druk ik open­lijk de schaamte en wroe­ging uit die wij allen voelen. Tege­lijker­tijd vraag ik u de hoop niet te verliezen.”

De bis­schop­pen van Neder­land nemen aan­dach­tig kennis van de voor­stel­len die de paus doet om ge­rech­tig­heid voor de slacht­of­fers, boete, gene­zing en herstel van ver­trouwen te bevor­de­ren. Wanneer de paus spreekt over de grote fouten die door het lei­der­schap van de Kerk gemaakt zijn, fouten die de geloof­waar­dig­heid ondermijnd hebben, willen bis­schop­pen en reli­gi­euze oversten hun eigen verant­woor­de­lijk­he­den ook kri­tisch onder ogen zien (conform perscom­mu­ni­qué 9 maart jl.). Het voor­ge­no­men onaf­han­ke­lijke onder­zoek, waarvoor voor­ma­lig Kamervoor­zit­ter Deetman inmiddels voor­be­rei­dende werk­zaam­he­den verricht, zal voor dat punt zeker aan­dacht hebben. (Se­cre­ta­riaat RKK – Afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie – pk)

De brief is o.a. in het Engels op de web­si­te van het Vati­caan te lezen
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose