Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diakenwijding Maciej Grądzki

Zaterdag 17 november - 12.00 uur - OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: maandag, 22 oktober 2018
Maciej Grądzki
Maciej Grądzki

Met vreugde deelt Mgr. Dr. J.M. Punt mee dat Maciej Grądzki op zater­dag 17 no­vem­ber 2018 tot transeunt diaken zal wor­den gewijd. De Eucha­ris­tie­vie­ring begint om 12.00 uur en zal plaats­vin­den in de Grote Kapel van het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

Pries­ters en diakens

Alle pries­ters zijn uit­ge­no­digd te con­ce­le­breren, en pries­ters en diakens wor­den gevraagd een albe en witte stola mee te brengen. Er zal gelegen­heid zijn voor omkle­den in het Oesdom van waar de pro­ces­sie zal wor­den opge­steld. Opave bij het se­cre­ta­riaat van het bisdom (mevr. P. Vermeer 023-5112600 / pvermeer@bisdomhaarlem-amster­dam.nl)

Maciej stelt zich voor

Mijn naam is Maciej Grądzki, ik ben 28 jaar oud en kom uit Polen. Sinds 2009 ben ik se­mi­na­rist van het Dio­ce­saan Missio­nair Groot­semi­narie Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp. Ik ben de oudste van zeven kin­de­ren en heb zes zusjes. In 2008 ben ik vanuit Polen naar Neder­land verhuisd met mijn hele familie, die tot nu toe in Almere woont. Wij zijn naar Neder­land geko­men als een missie­ge­zin, om deel uit te maken van de ge­meen­schap Missio ad Gentes in Almere.

Ik heb mijn roe­ping tot het pries­ter­schap in een Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schap in Warschau ontdekt. Een paar maan­den nadat ik de middel­ba­re school beëindigd had ben ik be­gon­nen met de pries­ter­oplei­ding. Op het semi­na­rie heb ik vijf jaar filo­so­fie en theo­lo­gie gestu­deerd en daarna begon ik de missie-stage, die een vast onder­deel van onze pries­ter­oplei­ding is. Ik ben twee jaar in Zuid-Afrika geweest. Daar assis­teerde ik een pries­ter, afkoms­tig uit Spanje, bij ver­schil­lende werk­zaam­he­den in de vele pa­ro­chies in Kaap­stad. Na twee jaar in Zuid-Afrika ver­volgde ik mijn stage in een rede­lijk grote pa­ro­chie in Kerkrade in het bisdom Roermond. Daar heb ik de praktijk van de pa­ro­chie en het werk van een pastoor van dichtbij kunnen zien. Na drie jaar van de missie-stage ben ik terugge­ko­men naar het semi­na­rie om mijn theo­lo­giestudie af te ron­den.

Afgelopen sep­tem­ber ben ik mijn pas­to­rale jaar be­gon­nen in de pa­ro­chies van Mid­den­meer, Wie­rin­ger­werf en Hip­po­ly­tus­hoef onder de verant­woor­de­lijk­heid van deken E. Moltzer en pastoor I. Tilma.

Op 17 no­vem­ber 2018 word ik Deo Volente diaken gewijd in het hei­lig­dom O.L.V. ter Nood in Heiloo en wil u van harte uit­no­di­gen om mij te be­ge­lei­den bij deze bij­zon­dere gelegen­heid om zo de vreugde van deze dag samen te vieren.

Ik vraag u in deze periode van voor­be­rei­ding op de diaken­wij­ding voor mij tot God te bid­den zodat ik altijd alleen maar een instru­ment in Zijn han­den mag zijn.

Corres­pon­dentie­a­dres

Maciej Grądzki
Paadje 22
1733 NE  Nieuwe Niedorp
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose