Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. De Jong over jongerensynode

De sfeer is goed en opgewekt

gepubliceerd: vrijdag, 12 oktober 2018

In Rome vindt in ok­to­ber 2018 de bis­schop­pen­synode over ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ plaats. Voor Neder­land is mgr. dr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van Roermond, aanwe­zig.

Hij ervaart zijn deelname posi­tief en waar­deert vooral het uitwisselen van kennis over het jon­ge­ren­pas­to­raat we­reld­wijd. Aan de hand van een aantal vragen geeft hij vrij­dag 12 ok­to­ber een eerste indruk.

Hoe verloopt de synode tot nu toe?

De synode bestaat groten­deels uit het bespreken van het Instru­mentum Laboris (werk­do­cu­ment), dat vanuit ver­schil­lende inbreng is samen­ge­steld: de vragen­lijsten die naar de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties zijn gegaan, de online enquête en het ver­slag van de pre­synode. De eerste week hebben we de kans gekregen om op het eerste deel van drie te reageren: de inventari­sa­tie van de jeugd­cul­tuur. Reageren kan op twee wijzen: via in­di­vi­duele inbreng, van vier minuten. Of via de kleine groepen. Ik zit in de eerste Engelse taal­groep. Na­tuur­lijk kan er over alles ge­spro­ken wor­den, en de inbreng is zeer divers. Van per­soon­lijke verhalen tot algemene be­schou­wingen.

Hoe is de sfeer?

De sfeer is goed en opgewekt. Na­tuur­lijk werd er meerdere keren aan het mis­bruik gerefereerd, stevig, maar nooit zwaar­moe­dig of veroor­de­lend naar personen of instituties. Er heerst een heel cons­tructieve sfeer, waarin ie­der­een ge­res­pec­teerd is. Na iedere plenaire inbreng wordt er geapplaudisseerd en soms reageren de aanwe­zige jon­ge­ren met gejuich…

Hoe ziet uw dage­lijkse pro­gram­ma er uit?

In het alge­meen vier ik ’s ochtends om 07.00 uur de Mis en na het ontbijt loop ik in een half uurtje naar de Aula. Daar begint om 09.00 uur de bij­een­komst, tot 10.30 uur, en dan weer van 11.00 tot 12.30 uur. De paus staat ons altijd op te wachten en geeft ieder een hand. Ook in de koffiepauze is hij gewoon onder ons aanwe­zig en ieder kan hem aanspreken, voor zowel selfies als voor serieuze on­der­wer­pen. In de mid­dag staat hij er weer tot 16.30 uur, het moment dat we weer beginnen. We gaan dan door tot 19.15 uur, met een pauze van een kwar­tier.

Hoe ervaart u het om deel uit te maken van deze synode?

JongerensynodeHet is een ontmoeten van de hele wereld, met veel ver­te­gen­woor­digers van het Vati­caan, maar ook met aarts­bis­schoppen, bis­schop­pen, oversten van orden en con­gre­ga­ties, experts en jon­ge­ren. Heer­lijk. Je wordt je meer bewust dan anders van de we­reld­wijde ont­wik­ke­lingen met betrek­king tot de jon­ge­renpas­to­raal. En ik voel me gesterkt in het geloof dat jon­ge­ren wel dege­lijk open staan voor het geloof in God, hoe­zeer het ons ook steeds moei­lijker valt met hen daarover te com­mu­ni­ce­ren, vooral door de digitalise­ring, afvlak­king van de inhoud, eigen taal- en beeld­cul­tuur, drukte, secula­rise­ring enzo­voort.

Wat is het belang van het thema jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping voor de Kerk?

Van belang is uite­raard dat zij zelf uitgroeien tot mensen die op hun beurt het Leven in de volle zin van het woord kunnen leven en door­ge­ven, uite­raard inclusief het gees­te­lijk leven, het Leven in Christus en de Kerk. Vaak wordt er door de synodele­den de nadruk op gelegd dat jon­ge­ren ook gewoon al deel uitmaken van de Kerk en niet alleen een object zijn van pas­to­raat, of slechts de toe­komst zijn. Dat betekent dat we ge­roe­pen zijn jon­ge­ren te be­ge­lei­den, maar niet te betut­telen. Zo kunnen we nu al samen­wer­ken en we kunnen elkaar weder­zijds in­spi­re­ren onze talenten zoveel moge­lijk in te zetten. Uite­raard mogen en moeten we hen verder cons­truc­tief helpen als mens en als gelo­vi­ge tot ontplooiing te komen. Daarbij is zowel luisterbereid­heid en empathie nodig, maar ook bescher­ming en correctie.

Is er binnen het thema over jon­ge­ren ook ruimte om te spreken over het on­der­werp seksueel mis­bruik?

Dit on­der­werp is meermaals aan de orde gesteld, ind­ringend, met name ook in de bete­ke­nis van wat het met jon­ge­ren doet, en hoe het de geloof­waar­dig­heid van de Kerk ondermijnt. Indruk­wek­kend is hoe alle aanwe­zigen de last voelen. Maar er is vooral po­si­tie­ve energie voor hoe we dat dan aanpakken en ook grote dank­baar­heid voor al het goede dat de Kerk, en dan met name de pries­ters en reli­gi­euzen in de hele wereld, reeds voor jon­ge­ren doet. Uite­raard wordt er ook ge­spro­ken over de gezinnen als de plaats bij uitstek waar kin­de­ren veilig en geborgen moeten kunnen opgroeien. De paus is bij al deze uitingen aanwe­zig.

In Neder­land willen jon­ge­ren bij elkaar komen om te bid­den voor de synode, hebt u op voor­hand vast een korte bood­schap voor hen?

JongerensynodeIn mijn pre­sen­ta­tie heb ik de piramide van Maslow gebruikt om aan­dacht te vragen voor de ver­schil­lende basis-noden van jon­ge­ren:

  1. vei­lig­heid
  2. voedsel
  3. emo­tio­nele geborgen­heid in gezin, jon­ge­ren­groep en nieuwe bewe­ging
  4. intellectuele scholing – ook in het geloof
  5. erva­ringen van schoon­heid in muziek, kunst literatuur en drama
  6. zelfverwer­ke­lij­king in de zin van je talenten kunnen ontplooien en een zin­vol leven kunnen lei­den
  7. zelftrans­cen­dentie in je relatie tot de ander en met God

Hoogte­punt is daarbij aanbid­ding van Jezus in de eucha­ris­tie, omdat precies daar vaak het beste in je naar boven komt, je zelfgave wordt ge­sti­mu­leerd, en een eventuele reli­gi­euze roe­ping doorbreekt. Daarbij is op alle vlakken onder­schei­ding (van geesten) van belang, om te kunnen uitgroeien tot vol­waar­dige personen, die gelukkig zijn en anderen gelukkig maken.

Ik zou het heel mooi vin­den als er op de bij­een­komst van 22 ok­to­ber bij­zon­der om de gave van de onder­schei­ding der geesten wordt gebe­den (vgl. I Kor. 12,10 en zie ook de door mij in de afgelopen jaren aangemaakte en uit­ge­werkte Wikipedia pagina over dit on­der­werp), omdat via deze gave van de H. Geest in je eigen leven en in de omgang met de ander dui­de­lijk wordt waar je gedachten, gevoelens en daden toe zullen lei­den en je op tijd kunt bijsturen. Deze gave kunnen we afsmeken voor de ouders, opvoeders en ver­zor­gers, de paus, de bis­schop­pen de pries­ters, reli­gi­euzen en pas­to­raal werkers, leraren en voor allen die anderen be­ge­lei­den. Maar na­tuur­lijk ook voor ons­zelf!

(bron: rkkerk.nl; foto’s: Mgr. De Jong)

 

 

Twitter

Op Twitter (@VaticanNews) komen regel­ma­tig news bytes voorbij met foto’s.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato SiíBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose