Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale jongerencollecte

Weekend 17 en 18 november

gepubliceerd: woensdag, 10 oktober 2018

Ieder jaar houdt de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land in het derde weekend van no­vem­ber de nationale jon­ge­ren­col­lec­te. In het weekend van 17 en 18 no­vem­ber 2018 is het weer zover. Dan wordt er in heel Neder­land ge­col­lec­teerd voor lan­de­lijke jon­ge­ren­pro­jecten én voor het jon­ge­ren­werk in het eigen bisdom.

Bisdom­bede­vaarten en tiener­kampen

Voor de ont­wik­ke­ling, voortgang en toe­komst van jon­ge­ren­pro­jecten in het bisdom en op natio­naal niveau is brede fi­nan­ciële steun nood­za­ke­lijk. Kansrijke voor­beel­den in ons bisdom zijn de bisdom­bede­vaarten naar Rome en Assisi, maar ook de tiener­kampen in Heiloo. Door deze ac­ti­vi­teiten voelen jon­ge­ren zich ge­sterkt in hun geloof.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Een kansrijk voor­beeld op hoger niveau zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) die eens in de twee à drie jaar plaats­vin­den. De erva­ring om er als jon­gere niet alleen voor te staan, maar deel uit te maken van een wereld­kerk zorgt iedere editie van de WJD voor en­thou­sias­me, ver­die­ping en waarde­volle ont­moe­tingen. In januari 2019 vindt de WJD plaats in Panama. Tijdens de voor­be­rei­dende ac­ti­vi­teiten, vor­mings­week­enden en keuze­pro­gramma’s wor­den gelegen­he­den gecreëerd waarbij jon­ge­ren een relatie opbouwen met Jezus Christus.

Oproep

De bis­schop vindt het be­lang­rijk dat katho­lie­ke jon­ge­ren elkaar in een groter ver­band kunnen ont­moe­ten dan alleen in hun eigen pa­ro­chie. In ons bisdom wor­den daarom tiener­kampen, bisdom­bede­vaarten, kerst­di­ners, de wereld­jon­ge­ren­dag op palm­zon­dag, een verdiepend klooster­week­end en tal van andere ac­ti­vi­teiten gehou­den.

Fi­nan­ciële steun

Er is geld nodig om al deze ac­ti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren. Uw fi­nan­ciële steun is daarvoor nood­za­ke­lijk, maar betekent ook een morele steun in de rug. Katho­lie­ke jon­ge­ren­acti­vi­teiten laten de con­ti­nuï­teit van de Kerk zien. Dankzij uw gift en aan­dacht voor de jon­ge­ren­col­lec­te kunnen we samen het geloof door­ge­ven aan een volgende gene­ra­tie.

De opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht
    o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose