Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale jongerencollecte

Weekend 17 en 18 november

gepubliceerd: woensdag, 10 oktober 2018

Ieder jaar houdt de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land in het derde weekend van no­vem­ber de natio­nale jon­ge­ren­col­lec­te. In het weekend van 17 en 18 no­vem­ber 2018 is het weer zover. Dan wordt er in heel Neder­land ge­col­lec­teerd voor lan­de­lijke jon­ge­ren­pro­jecten én voor het jon­ge­ren­werk in het eigen bisdom.

Bisdom­bede­vaarten en tiener­kampen

Voor de ont­wik­ke­ling, voort­gang en toe­komst van jon­ge­ren­pro­jecten in het bisdom en op natio­naal niveau is brede finan­ciële steun nood­za­ke­lijk. Kansrijke voor­beel­den in ons bisdom zijn de bisdom­bede­vaarten naar Rome en Assisi, maar ook de tiener­kampen in Heiloo. Door deze ac­ti­vi­teiten voelen jon­ge­ren zich ge­sterkt in hun geloof.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Een kansrijk voor­beeld op hoger niveau zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) die eens in de twee à drie jaar plaats­vin­den. De erva­ring om er als jon­gere niet alleen voor te staan, maar deel uit te maken van een wereld­kerk zorgt iedere editie van de WJD voor en­thou­sias­me, ver­die­ping en waarde­volle ont­moe­tingen. In januari 2019 vindt de WJD plaats in Panama. Tijdens de voor­be­rei­dende ac­ti­vi­teiten, vor­mings­week­enden en keuze­pro­gramma’s wor­den gelegen­he­den gecreëerd waarbij jon­ge­ren een relatie opbouwen met Jezus Christus.

Oproep

De bis­schop vindt het be­lang­rijk dat katho­lie­ke jon­ge­ren elkaar in een groter ver­band kunnen ont­moe­ten dan alleen in hun eigen pa­ro­chie. In ons bisdom wor­den daarom tiener­kampen, bisdom­bede­vaarten, kerst­di­ners, de wereld­jon­ge­ren­dag op palm­zon­dag, een ver­die­pend klooster­week­end en tal van andere ac­ti­vi­teiten gehou­den.

Finan­ciële steun

Er is geld nodig om al deze ac­ti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren. Uw finan­ciële steun is daarvoor nood­za­ke­lijk, maar betekent ook een morele steun in de rug. Katho­lie­ke jon­ge­ren­acti­vi­teiten laten de con­ti­nuï­teit van de Kerk zien. Dankzij uw gift en aan­dacht voor de jon­ge­ren­col­lec­te kunnen we samen het geloof door­ge­ven aan een volgende gene­ra­tie.

De opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht
    o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’.

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose