Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale jongerencollecte

Weekend 17 en 18 november

gepubliceerd: woensdag, 10 oktober 2018

Ieder jaar houdt de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land in het derde weekend van no­vem­ber de nationale jon­ge­ren­col­lec­te. In het weekend van 17 en 18 no­vem­ber 2018 is het weer zover. Dan wordt er in heel Neder­land ge­col­lec­teerd voor lan­de­lijke jon­ge­ren­pro­jecten én voor het jon­ge­ren­werk in het eigen bisdom.

Bisdom­bede­vaarten en tiener­kampen

Voor de ont­wik­ke­ling, voortgang en toe­komst van jon­ge­ren­pro­jecten in het bisdom en op natio­naal niveau is brede fi­nan­ciële steun nood­za­ke­lijk. Kansrijke voor­beel­den in ons bisdom zijn de bisdom­bede­vaarten naar Rome en Assisi, maar ook de tiener­kampen in Heiloo. Door deze ac­ti­vi­teiten voelen jon­ge­ren zich ge­sterkt in hun geloof.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Een kansrijk voor­beeld op hoger niveau zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) die eens in de twee à drie jaar plaats­vin­den. De erva­ring om er als jon­gere niet alleen voor te staan, maar deel uit te maken van een wereld­kerk zorgt iedere editie van de WJD voor en­thou­sias­me, ver­die­ping en waarde­volle ont­moe­tingen. In januari 2019 vindt de WJD plaats in Panama. Tijdens de voor­be­rei­dende ac­ti­vi­teiten, vor­mings­week­enden en keuze­pro­gramma’s wor­den gelegen­he­den gecreëerd waarbij jon­ge­ren een relatie opbouwen met Jezus Christus.

Oproep

De bis­schop vindt het be­lang­rijk dat katho­lie­ke jon­ge­ren elkaar in een groter ver­band kunnen ont­moe­ten dan alleen in hun eigen pa­ro­chie. In ons bisdom wor­den daarom tiener­kampen, bisdom­bede­vaarten, kerst­di­ners, de wereld­jon­ge­ren­dag op palm­zon­dag, een ver­die­pend klooster­week­end en tal van andere ac­ti­vi­teiten gehou­den.

Fi­nan­ciële steun

Er is geld nodig om al deze ac­ti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren. Uw fi­nan­ciële steun is daarvoor nood­za­ke­lijk, maar betekent ook een morele steun in de rug. Katho­lie­ke jon­ge­ren­acti­vi­teiten laten de con­ti­nuï­teit van de Kerk zien. Dankzij uw gift en aan­dacht voor de jon­ge­ren­col­lec­te kunnen we samen het geloof door­ge­ven aan een volgende gene­ra­tie.

De opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht
    o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose