Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst - Maak doodswens van jongeren bespreekbaar

Zaterdag 10 november - 10.30 uur - Duivendrecht

gepubliceerd: dinsdag, 9 oktober 2018

Het jon­ge­ren­pas­to­raat nodigt u uit voor een net­werk­bij­een­komst op zater­dag 10 no­vem­ber 2018 met het thema: ‘Maak doodswens van jon­ge­ren bespreek­baar’. Annelies van Pelt, werk­zaam bij GGZ De Hoop, is de hoofd­spreker.

Alle pas­to­raal­werken­den, vrij­wil­li­gers en geïn­te­res­seer­den in het werken met jon­ge­ren binnen en rond de kerk zijn uit­ge­no­digd voor deze mid­dag die plaats­vindt in de pastorie van de St. Urbanus kerk te Dui­ven­drecht.

Actueel thema

Eenzaam­heid, depressies en doodswensen zijn een groeiend probleem onder jon­ge­ren. Annelies van Pelt komt als kin­der- en jeugdpsy­cho­loog binnen de chris­te­lijke GGZ tieners en jon­ge­ren tegen die een doodswens hebben. Ze zal aan de hand van cijfers op dit gebied een beeld schetsen over welke groep jon­ge­ren dit gaat. Ook zal ze de vraag beant­woor­den hoe deze groep herkent kan wor­den, maar vooral hoe je hier als jon­ge­ren­wer­ker in de context van een jon­ge­ren­groep mee om zou moeten gaan. De mid­dag wordt op een prak­tische manier af­ge­slo­ten door meteen te oefenen met hoe te rea­geren op een jon­gere met een doodswens.

13 reasons why

Annelies van Pelt zal tij­dens haar pre­sen­ta­tie een aantal frag­menten uit de serie ’13 reasons why’ zien. Deze serie gaat over een tienermeisje wat zelfmoord heeft gepleegd en 13 personen daar­van de schuld geeft. De serie is veel in het nieuws geweest, omdat veel tieners de serie bekeken en er de vraag was of deze serie tot zelfmoord aanzet.

Ma­te­ri­alen en ont­wik­ke­lingen

Tijdens de bij­een­komst maken we ook de laatste ont­wik­ke­lingen bekend rond het tiener- en jon­ge­ren­werk in ons bisdom. We presen­te­ren een aantal ma­te­ri­alen die moge­lijk bruik­baar zijn voor jouw tiener- of jon­ge­ren­groep in uw pa­ro­chie.

Wat zijn de net­werk­bij­een­komsten?

Twee tot drie keer per jaar or­ga­ni­seert het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een in­for­mele net­werk­bij­een­komst voor haar contact­personen in het jon­ge­ren­werk. Som­mi­ge personen hebben al ja­ren­lan­ge erva­ring, anderen zou­den graag in de toe­komst met jon­ge­ren willen werken. De één werkt met groepen, de ander meer op in­di­vi­duele basis. De erva­ring is dat deze verschei­den­heid vaak veel in­spi­ra­tie geeft. Het is een gelegen­heid om andere ‘collega’s’ te ont­moe­ten, erva­ringen en ideeën uit te wisselen, ver­die­ping te zoeken en geïn­for­meerd te wor­den.

We sluiten de mid­dag af met een borrel.

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: zater­dag 10 no­vem­ber 2018
tijd: van 10.30 tot 14.00 uur
adres: St. Urbanus­kerk (pastorie)
Rijks­straatweg 230
Dui­ven­drecht
Bereik­baar­heid: Vrij parkeren voor de kerk of 5 minuten lopen vanaf trein­sta­tion Dui­ven­drecht
Opgeven: Vóór 6 no­vem­ber via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose