Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dr. J. Vijgen benoemd in Pauselijke Academie

Directeur Bonifatiusinstituut geŽerd om studie Sint Thomas

gepubliceerd: woensdag, 26 september 2018

Dr. Jörgen Vijgen, directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut en docent aan het Groot-semi­na­rie Sint Wil­li­brord in Heiloo, is door de staats­secre­taris van paus Fran­cis­cus benoemd tot gewoon lid van de Pau­se­lijke Academie van Sint Thomas van Aquino. Het is een eer­volle erken­ning van zijn weten­schap­pe­lijke bijdragen aan de studie van de grote heilige filo­soof, theoloog en kerk­le­raar Thomas van Aquino.

Directeur en docent

De benoe­mings­brief is op 14 au­gus­tus 2018 getekend door de kar­di­naal-staats­secre­taris Pietro Parolin en prof. dr. J. Vijgen is daar onlangs van in kennis gesteld. Vijgen, die een indruk­wek­kend aantal publi­ca­ties op zijn naam heeft staan, doceert aan het groot-semi­na­rie van ons bisdom ver­schil­lende syste­ma­tische filo­so­fische vakken. Hij is tevens directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut, het hoger Instituut voor Gods­dienst-weten­schappen, waaraan zo’n tach­tig stu­den­ten in deel­tijd stu­de­ren en dat opleidt voor een bac­ca­lau­reaat en licentiaat in de gods­dienst­weten­schappen. Beide in­sti­tu­ten zijn verbon­den met de pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Met ingang van het studie­jaar 2018-2019 geeft het instituut in overleg met de La­te­raanse uni­ver­si­teit en de bis­schop van ’s-Her­to­gen­bosch de cursussen van het eerste jaar tevens in het Sint Jans­cen­trum in Den Bosch om de stu­den­ten reis­tijd te besparen. Vijgen is tevens verbon­den aan het Thomas­insti­tuut van de Tilburg School of Theology.

Niet de eerste

Vijgen is niet de eerste docent van het semi­na­rie die deel uitmaakt van de Pau­se­lijke Academie: de bekende Thomist, prof. dr. Leo Elders SVD ging hem hierin voor.

‘Ordinarius’

Dr. Jörgen Vijgen is dus benoemd tot ‘ordinarius’ van de Pau­se­lijke Academie van Sint-Thomas van Aquino. Deze benoe­ming voor het leven wordt toegekend aan filosofen en theologen die door hun werk hebben bij­ge­dragen aan de studie en de versprei­ding van het denken van Sint-Thomas van Aquino, de Doctor Communis of Algemene Leraar van de Kerk.

Vijf­tig leden

De Academie, die vijf­tig leden telt, werd in 1879 gesticht door Paus Leo XIII met de opdracht de leer van Sint-Thomas te onder­zoeken, verde­digen en ver­sprei­den, in het bij­zon­der in relatie tot de heden­daag­se cultuur om op deze wijze Sint-Thomas tot een ‘leraar voor onze tijd’ te maken (Johannes Paulus II, Inter munera academiarum, nr. 4).

Als ‘ordinarius’ zal Dr. Vijgen samen­wer­ken met de Academie, in het bij­zon­der tij­dens de jaar­lijkse algemene ont­moe­ting van de Academie in Rome, om het denken van St. Thomas ook voor onze tijd vrucht­baar te maken.

Onder­zoek

Het onder­zoek van Dr. Vijgen is gericht op de filo­so­fische grond­slagen van het denken van Thomas en in het bij­zon­der op de invloed en blijvende actuali­teit van het denken van Aristo­teles. Over dit thema pro­mo­veerde hij in 2013 aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Sint-Thomas te Rome met zijn werk The status of Eucha­ristic acci­dents ‘sine subiecto’: An Historical Survey up to Thomas Aquinas and selected reactions. Tevens verricht hij onder­zoek naar de bijbelin­ter­pre­ta­tie van Thomas waarover hij in 2015 de bundel Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives en in 2018 Towards A Biblical Thomism.: Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology publi­ceerde.

Elders

In een reactie op zijn benoe­ming zegt Prof. Vijgen: “Het is een grote eer deel uit te maken van deze eerbied­waar­dige in­stel­ling die als doel heeft Thomas’ “uitzon­der­lijke theo­lo­gische synthese van geloof en rede” (Bene­dic­tus XVI) te ver­sprei­den. Des te groter is de eer omdat ik hierdoor in de voetsporen mag tre­den van de Neder­landse Thomist en emeritus-lid van de Academie Leo Elders s.v.d., mijn mentor en vriend.”
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose