Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Hendriks weer terug uit Lourdes

gepubliceerd: maandag, 17 september 2018

Samen met 240 pelgrims uit heel Neder­land, waar­on­der een flinke groep vanuit ons bisdom, bezocht Mgr. Hendriks van 11 t/m 16 sep­tem­ber de Maria­bede­vaarts­plaats Lourdes. “Het waren mooie dagen en het was gewel­dig om te zien hoeveel vrij­willi­gers zich inzetten voor de organi­sa­tie en de be­ge­lei­ding van de bede­vaart­gan­gers die zorg behoeven.”

Versla­ving

Op zijn web­si­te Arsacal.nl beschrijft de hulp­bis­schop zijn erva­ring:

“Lourdes is een wel­da­dige versla­ving: vele vrij­wil­li­gers zetten zich al vele jaren voor dit mooie doel in, waar­on­der de Lourdes­groep bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (zie foto). Mw. Marjan de Jong uit Haar­lem nam afscheid als hoofd van de zorg, aan twee brancardiers mocht ik een erespeld uitreiken - een zilver, een goud - als erken­ning voor jaren inzet. Twee artsen waren tij­dens de bede­vaart aanwe­zig evenals vele verpleeg­kun­digen, reis­lei­ders per hotel, organi­sa­tie vanuit Huis van de Pelgrim dat voor deze bede­vaart verant­woor­de­lijk was en na­tuur­lijk ook een aantal pries­ters en diakens, onder lei­ding van pastoor Harry Quaedvlieg. Som­mi­ge vrij­wil­li­gers moeten zich een week vrijmaken uit een drukke en verant­woor­de­lijke functie om dit vrij­wil­li­gers­werk te kunnen doen. De pelgrims zijn er dui­de­lijk dank­baar voor, velen van hen voelen goed aan dat het iets bij­zon­ders is dat mensen zich voor dit mooie doel een week vrij maken. Alles liep op rolletjes!

Het verblijf in Lourdes omvatte een mooi bede­vaarts­pro­gramma met ope­nings­vie­ring en Mariahulde, kruis­weg, inter­na­tio­nale H. Mis in de Pius X-basiliek, Licht­pro­ces­sie, H. Mis bij de grot, sacra­mentsporcessie, vie­ring van barm­har­tig­heid en ver­schil­lende ver­die­pings­mo­menten, waar­van ik er ook een heb gedaan over de bruiloft van Kana, waaraan het jaar­the­ma van Lourdes was ontleend dat tevens mijn wapen­spreuk is: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Eén dag waren er excursies waarbij ik heb deel­ge­no­men aan de mid­dag­tocht naar Gavarnie, waar ik in het kerkje een kastje zag hangen met schedels van Tempeliers (zie foto­se­rie).

De bis­schop van Lourdes-Tarbes had de bis­schop van Quimper en mij uit­ge­no­digd voor een lunch en ook dat was een mooie gelegen­heid om allerlei erva­ringen uit te wisselen en de ont­wik­ke­lingen in het ker­ke­lijk leven te bespreken.

Er waren allerlei pelgrims­groepen in Lourdes aanwe­zig, uit Duits­land, Ierland, Schotland en vooral veel Ita­li­aanse groepen: uit Napels, Sicilië en een zeer grote bede­vaart uit het bisdom Milaan met de nieuwe aarts­bis­schop.”

Homilie

De homilie die Mgr. Hendriks hield bij de grot is na te lezen op zijn web­si­te:

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose