Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw leven voor de Sint Jeroensbedevaart

gepubliceerd: zondag, 2 september 2018

Al lange tijd speelde de gedachte bij een aantal wandel­vrien­den de oude bede­vaart naar Sint Jeroen in Noordwijk in ere her­stel­len. Zater­dag 1 sep­tem­ber ver­trok een groep pelgrims vanuit de Bavo naar Noordwijk. Een traditie is in ere her­steld.

Bede­vaart

Zij had­den het zo vaak ge­roe­pen dat er eigen­lijk geen weg meer terug was. Op 1 sep­tem­ber 2018 was het dan na lange tijd weer zo ver. In klein comité is de 22 kilo­me­ter lange weg bewan­de­lend. Het was een mooie tocht die de groep met veel plezier en in een­heid met elkaar en hun omge­ving heeft afgelegd. Vanaf de Sint Bavo basiliek in Haar­lem is door de duinen naar Noordwijk gewandeld. Maar waar gingen ze exact naartoe?

Sint Jeroen

In het jaar 851 ves­tigde de Ierse mis­sio­na­ris Jeroen zich in Noordwijk. Hier stichtte hij een eerste chris­te­lijke geloofs­ge­meen­schap. Vijf jaar later werd Noordwijk getroffen door aan­val­len van Vikingen. Zij namen Jeroen gevangen en besloten hem te berechten. Hij werd verhoord, maar wei­gerde zijn geloof af te zweren. Op 17 au­gus­tus 856 is hij ter dood ver­oor­deeld en ont­hoofd. In de jaren daarna stroom­den vele pelgrims ter bede­vaart naar Sint Jeroen in Noordwijk.

Bede­vaarts­oord

In 1429 verleende de bis­schop van Utrecht het dorp de offi­cië­le status als bede­vaart­plaats. Dit werkte als een kathalysator op de grote groepen pelgrims. In 1574 kwam de kerk in pro­tes­tantse han­den. Hierdoor kwam aan de bede­vaarten een einde. Pas in de loop van de negen­tien­de eeuw kwam er in de ver­ering van Jeroen opnieuw een ople­ving. In 1892 verleende zelfs paus Leo XIII het dorp opnieuw de status van bede­vaart­plaats.

Vanuit heel wat plaatsen in het toen­ma­lige bisdom Haar­lem wer­den jaar­lijks bede­vaart­tochten naar Noordwijk geor­ga­ni­seerd. Vele bede­vaart­gan­gers liepen de tocht vanuit de paro­chie­kerk naar het Martel­veld, de plaats waar volgens de overleve­ring Jeroen was terecht­ge­steld.

Nieuw leven voor de bede­vaart

Deze vorm van bede­vaart raakte vanaf hal­ver­wege de jaren zes­tig van de twin­tigste eeuw in onbruik. Tot dit jaar dus! Voor 2019 staat de volgende al op de plan­ning. Vanaf de basiliek in Haar­lem naar de Jeroens­kerk in Noordwijk. Dit zal de eerste zijn waarbij ie­der­een zich kan aan­slui­ten. De organi­sa­tie hoopt op vele aanmel­dingen.

Foto­se­rie

On­der­staan­de foto­se­rie geeft een mooie indruk van een goede bede­vaart op een prach­tige dag.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose