Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde MidzomernachtMis

gepubliceerd: woensdag, 11 juli 2018

Een bij­zon­dere H. Mis op een bij­zon­dere locatie: jon­ge­ren namen zon­dag 1 juli 2018 deel aan de Midzomer­nachtMis op het strand van Zand­voort aan Zee. Na een jon­ge­ren­pro­gramma en een gedeelde maal­tijd in het teken van het thema ‘Ik zeg je: Sta op!’ uit de Evan­ge­lie­le­zing van die zon­dag, ver­trok­ken de jon­ge­ren naar het strand. Op het strand was er nog een korte inlei­ding van Broe­der Fer over de groots­heid van de schep­ping, waarna de H. Mis werd gevierd.

Voor­pro­gramma

Ruim negen­tig jon­ge­ren uit ver­schil­lende bis­dom­men verzamel­den zich rond half vijf voor de Agatha­kerk te Zand­voort. Er werd be­gon­nen met een kennis­ma­kingsspel rond het thema ‘Ik zeg je: Sta op!’, waarna de jon­ge­ren in groepjes nadachten over de vraag hoe zij opstaan voor hun geloof, de kerk en hoe de kerk dat in de toe­komst kan gaan doen. Uit deze bespre­kingen bleek dat jon­ge­ren vooral opstaan voor hun geloof door het te leven, door bij­voor­beeld simpel weg te bid­den in de McDonalds of dage­lijks naar de kerk te gaan. Ook kwam naar voren dat jon­ge­ren het be­lang­rijk vin­den om er over te praten, hun erva­ringen en en­thou­sias­me te delen.

Ge­za­men­lijke maal­tijd

Na deze kennis­ma­king begon de maal­tijd. Een maal­tijd zoals de chris­te­nen vroe­ger de maal­tijd deel­den. Ie­der­een bracht wat mee en zo was er meer dan genoeg. Met een prach­tige locatie en het heer­lijke zonnetje was het een geslaagde maal­tijd. Met een verza­digd gevoel ver­trok­ken de jon­ge­ren om kwart over zes naar het strand om daar te luis­te­ren naar Fran­cis­caan Fer van der Reijken. Fer ver­telde over de groots­heid van de schep­ping: de grote hoeveel­heid zand­kor­rels op het strand wordt name­lijk overstegen door het aantal sterren in het heelal. Desondanks is die grootse schep­ping bij­zon­der kwets­baar, zoals wel blijkt uit berichten over het ver­an­de­ren van het klimaat, het ver­dwij­nen van insecten en het ver­vuilen van de oceanen.

Eucha­ris­tie op het strand

Om half acht ging de bij­zon­dere vie­ring van de Eucha­ris­tie van start, waarbij jong en oud zich mochten aan­slui­ten. Anton Goos ging als hoofd­cele­brant voor in deze Mis, waarbij hij niet alleen de mis­gan­gers maar ook ver­schil­lende strand­gan­gers toesprak in zijn preek. Niet alleen daarin was te merken dat de locatie van de Mis anders was dan normaal. Ook moest er reke­ning gehou­den wor­den met de wind daarom wer­den de gelo­vi­gen gevraagd de Communie op de tong te ont­van­gen.

Voor herhaling vat­baar

Het ini­tia­tief van de Midzomer­nachtMis lag bij jon­ge­ren­groepen uit bisdom Rotter­dam. Van­wege de locatie van de Mis was dit jaar de samen­wer­king met Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aan­ge­gaan. De locatie van de Midzomer­nachtMis van volgend jaar is nog onbekend, maar de kans is groot dat het dan weer in bisdom Rotter­dam zal plaats­vin­den.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose