Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde MidzomernachtMis

gepubliceerd: woensdag, 11 juli 2018

Een bij­zon­dere H. Mis op een bij­zon­dere locatie: jon­ge­ren namen zon­dag 1 juli 2018 deel aan de Midzomer­nachtMis op het strand van Zand­voort aan Zee. Na een jon­ge­ren­pro­gramma en een gedeelde maal­tijd in het teken van het thema ‘Ik zeg je: Sta op!’ uit de Evan­ge­lie­le­zing van die zon­dag, ver­trok­ken de jon­ge­ren naar het strand. Op het strand was er nog een korte inlei­ding van Broe­der Fer over de groots­heid van de schep­ping, waarna de H. Mis werd gevierd.

Voor­pro­gramma

Ruim negen­tig jon­ge­ren uit ver­schil­lende bis­dom­men verzamel­den zich rond half vijf voor de Agatha­kerk te Zand­voort. Er werd be­gon­nen met een kennis­ma­kingsspel rond het thema ‘Ik zeg je: Sta op!’, waarna de jon­ge­ren in groepjes nadachten over de vraag hoe zij opstaan voor hun geloof, de kerk en hoe de kerk dat in de toe­komst kan gaan doen. Uit deze bespre­kingen bleek dat jon­ge­ren vooral opstaan voor hun geloof door het te leven, door bij­voor­beeld simpel weg te bid­den in de McDonalds of dage­lijks naar de kerk te gaan. Ook kwam naar voren dat jon­ge­ren het be­lang­rijk vin­den om er over te praten, hun erva­ringen en en­thou­sias­me te delen.

Ge­za­men­lijke maal­tijd

Na deze kennis­ma­king begon de maal­tijd. Een maal­tijd zoals de chris­te­nen vroe­ger de maal­tijd deel­den. Ie­der­een bracht wat mee en zo was er meer dan genoeg. Met een prach­tige locatie en het heer­lijke zonnetje was het een geslaagde maal­tijd. Met een verza­digd gevoel ver­trok­ken de jon­ge­ren om kwart over zes naar het strand om daar te luis­te­ren naar Fran­cis­caan Fer van der Reijken. Fer ver­telde over de groots­heid van de schep­ping: de grote hoeveel­heid zand­kor­rels op het strand wordt name­lijk overstegen door het aantal sterren in het heelal. Desondanks is die grootse schep­ping bij­zon­der kwets­baar, zoals wel blijkt uit berichten over het ver­an­de­ren van het klimaat, het ver­dwij­nen van insecten en het ver­vuilen van de oceanen.

Eucha­ris­tie op het strand

Om half acht ging de bij­zon­dere vie­ring van de Eucha­ris­tie van start, waarbij jong en oud zich mochten aan­slui­ten. Anton Goos ging als hoofd­cele­brant voor in deze Mis, waarbij hij niet alleen de mis­gan­gers maar ook ver­schil­lende strand­gan­gers toesprak in zijn preek. Niet alleen daarin was te merken dat de locatie van de Mis anders was dan normaal. Ook moest er reke­ning gehou­den wor­den met de wind daarom wer­den de gelo­vi­gen gevraagd de Communie op de tong te ont­van­gen.

Voor herhaling vat­baar

Het ini­tia­tief van de Midzomer­nachtMis lag bij jon­ge­ren­groepen uit bisdom Rotter­dam. Van­wege de locatie van de Mis was dit jaar de samen­wer­king met Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aan­ge­gaan. De locatie van de Midzomer­nachtMis van volgend jaar is nog onbekend, maar de kans is groot dat het dan weer in bisdom Rotter­dam zal plaats­vin­den.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose