Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Doe mee met Kerkproeverij / Back to church

Weekend van 15 en 16 september

gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2018
Doe mee met Kerkproeverij / Back to church

Pa­ro­chies wor­den via de bis­dom­men opge­roe­pen om in 2018 mee te doen aan Kerk­proe­ve­rij / Back to church, een inter­ker­ke­lijk ini­tia­tief om mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk. Na een succes­volle intro­duc­tie in Neder­land in 2017 staat voor 2018 het weekend van 15 en 16 sep­tem­ber voor dit project in de agenda. De Neder­landse bis­schop­pen willen door middel van een brief dit ini­tia­tief nogmaals onder de aan­dacht brengen en mee aanbevelen.

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk is vanaf het begin nauw bij de lan­de­lijke organi­sa­tie van Kerk­proe­ve­rij / Back to church betrokken. Vica­ris drs. A. Bultsma, ver­te­gen­woor­diger van de R.-K. Kerk in de Raad van Kerken, zit op verzoek van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in het kern­team. Mw. A. Kruse MA, hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is betrokken bij het lan­de­lijke com­mu­ni­ca­tie­team.

Vorig jaar werd vanuit de Raad van Kerken Neder­land de oor­spron­ke­lijk Engelse actie ‘Back to Church’ geïntro­duceerd en ruim twin­tig kerk­ge­noot­schappen hebben de han­den ineen­ge­sla­gen om hier­van een succes te maken. KRO-NRCV en EO onder­steun­den dit ini­tia­tief, samen met nog een aantal andere kerk-betrokken bedrijven en organi­sa­ties. Ook de Neder­landse bis­schop­pen schaar­den zich achter het idee om kerk­gan­gers te vragen voor een bepaalde zon­dag mensen uit hun eigen omge­ving – bij­voor­beeld familie, vrien­den, buren, collega’s – uit te nodigen een keer mee naar de kerk te gaan.

Verwel­ko­mend zijn is goed, uit­no­di­gend beter!

De Back to Church bewe­ging is inmiddels in 17 lan­den op gang geko­men. De onder­lig­gende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zou­den willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In de brief aan de pa­ro­chies staat daarover: ‘Veel pa­ro­chi­anen zal dat moge­lijk verbazen. Ie­der­een is toch welkom, de deur staat toch open?

In de praktijk wordt dat niet zo ervaren. Niet alleen in de Katho­lie­ke Kerk. Alle deel­ne­mende kerk­ge­noot­schappen herkennen dit. Allemaal erkennen ze dat de weder­zijdse beeld­vor­ming van kerk­gan­gers en niet-kerk­gan­gers vaak niet beant­woordt aan de reali­teit en een update behoeft. Allemaal herkennen ze ook dat ie­der­een verlangt verwel­ko­mend te zijn, maar dat mis­schien toch niet zo is. En alle betrokken kerk­ge­noot­schappen beseffen dat verwel­ko­mend zijn goed is, maar uit­no­di­gend beter.’

Een per­soon­lijke uit­no­di­ging maakt het verschil maar dat vraagt van de kerk­gan­gers om hun schroom te over­win­nen en op de mensen om hen heen af te stappen: “Ga je met me mee naar de kerk?”. Vica­ris Bultsma: ‘De actie is al een succes wanneer kerk­gan­gers daad­wer­ke­lijk anderen hebben uit­ge­no­digd en een geloofs­ge­meen­schap dat kan vieren. Er wordt dan gebouwd aan een kerk­cul­tuur die uit­no­di­gend is en daar­mee wordt de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan lager. Of er op die uit­no­di­ging wordt inge­gaan en wat daar­van de gevolgen zullen zijn is vooral in Gods hand. Paulus beschrijft immers al hoe hij plantte, Apollos water gaf, maar God zorgde voor de groei (Vgl. 1 Kor. 3,6).’

Gratis bro­chu­re kerk­ge­bouw

Het weekend van 15 en 16 sep­tem­ber is uitgekozen als lan­de­lijk moment om een Back to Church-zon­dag te hou­den. Er kunnen andere data gekozen wor­den, daarin zijn de pa­ro­chies dit keer vrij, maar de publi­ci­teit en onder­steu­ning is op genoemde data gericht. Nieuw dit jaar is dat pa­ro­chies die meedoen aan de actie een bro­chu­re ont­van­gen over het kerk­ge­bouw om uit te delen in de vie­ring van Kerk­proe­ve­rij / Back to church. De bro­chu­re laat zien hoe een kerk­ge­bouw is ingericht en wat de bete­ke­nis daar­van is. De uitgave wordt gratis ter beschik­king gesteld in samen­wer­king met katho­liek­le­ven.nl en rkkerk.nl en kan kosteloos wor­den aan­ge­vraagd.

Meer in­for­ma­tie

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose