Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Doe mee met Kerkproeverij / Back to church

Weekend van 15 en 16 september

gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2018
Doe mee met Kerkproeverij / Back to church

Pa­ro­chies wor­den via de bis­dom­men opge­roe­pen om in 2018 mee te doen aan Kerk­proe­ve­rij / Back to church, een inter­ker­ke­lijk ini­tia­tief om mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk. Na een succes­volle intro­duc­tie in Neder­land in 2017 staat voor 2018 het weekend van 15 en 16 sep­tem­ber voor dit project in de agenda. De Neder­landse bis­schop­pen willen door middel van een brief dit ini­tia­tief nogmaals onder de aan­dacht brengen en mee aanbevelen.

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk is vanaf het begin nauw bij de lan­de­lijke organi­sa­tie van Kerk­proe­ve­rij / Back to church betrokken. Vica­ris drs. A. Bultsma, ver­te­gen­woor­diger van de R.-K. Kerk in de Raad van Kerken, zit op verzoek van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in het kern­team. Mw. A. Kruse MA, hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is betrokken bij het lan­de­lijke com­mu­ni­ca­tie­team.

Vorig jaar werd vanuit de Raad van Kerken Neder­land de oor­spron­ke­lijk Engelse actie ‘Back to Church’ geïntro­duceerd en ruim twin­tig kerk­ge­noot­schappen hebben de han­den ineen­ge­sla­gen om hiervan een succes te maken. KRO-NRCV en EO onder­steun­den dit ini­tia­tief, samen met nog een aantal andere kerk-betrokken bedrijven en organi­sa­ties. Ook de Neder­landse bis­schop­pen schaar­den zich achter het idee om kerk­gan­gers te vragen voor een bepaalde zon­dag mensen uit hun eigen omge­ving – bij­voor­beeld familie, vrien­den, buren, collega’s – uit te nodigen een keer mee naar de kerk te gaan.

Verwel­ko­mend zijn is goed, uit­no­di­gend beter!

De Back to Church bewe­ging is inmiddels in 17 lan­den op gang geko­men. De onder­lig­gende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zou­den willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In de brief aan de pa­ro­chies staat daarover: ‘Veel pa­ro­chi­anen zal dat moge­lijk verbazen. Ie­der­een is toch welkom, de deur staat toch open?

In de praktijk wordt dat niet zo ervaren. Niet alleen in de Katho­lie­ke Kerk. Alle deel­ne­mende kerk­ge­noot­schappen herkennen dit. Allemaal erkennen ze dat de weder­zijdse beeld­vor­ming van kerk­gan­gers en niet-kerk­gan­gers vaak niet beant­woordt aan de reali­teit en een update behoeft. Allemaal herkennen ze ook dat ie­der­een verlangt verwel­ko­mend te zijn, maar dat mis­schien toch niet zo is. En alle betrokken kerk­ge­noot­schappen beseffen dat verwel­ko­mend zijn goed is, maar uit­no­di­gend beter.’

Een per­soon­lijke uit­no­di­ging maakt het verschil maar dat vraagt van de kerk­gan­gers om hun schroom te over­win­nen en op de mensen om hen heen af te stappen: “Ga je met me mee naar de kerk?”. Vica­ris Bultsma: ‘De actie is al een succes wanneer kerk­gan­gers daad­wer­ke­lijk anderen hebben uit­ge­no­digd en een geloofs­ge­meen­schap dat kan vieren. Er wordt dan gebouwd aan een kerk­cul­tuur die uit­no­di­gend is en daar­mee wordt de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan lager. Of er op die uit­no­di­ging wordt ingegaan en wat daarvan de gevolgen zullen zijn is vooral in Gods hand. Paulus beschrijft immers al hoe hij plantte, Apollos water gaf, maar God zorgde voor de groei (Vgl. 1 Kor. 3,6).’

Gratis bro­chu­re kerk­ge­bouw

Het weekend van 15 en 16 sep­tem­ber is uitgekozen als lan­de­lijk moment om een Back to Church-zon­dag te hou­den. Er kunnen andere data gekozen wor­den, daarin zijn de pa­ro­chies dit keer vrij, maar de publi­ci­teit en onder­steu­ning is op genoemde data gericht. Nieuw dit jaar is dat pa­ro­chies die meedoen aan de actie een bro­chu­re ont­van­gen over het kerk­ge­bouw om uit te delen in de vie­ring van Kerk­proe­ve­rij / Back to church. De bro­chu­re laat zien hoe een kerk­ge­bouw is ingericht en wat de bete­ke­nis daarvan is. De uitgave wordt gratis ter beschik­king gesteld in samen­wer­king met katho­liek­le­ven.nl en rkkerk.nl en kan kosteloos wor­den aan­ge­vraagd.

Meer in­for­ma­tie

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose