Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gendercultuur en Seksualiteit

Verslag netwerkbijeenkomst zaterdag 16 juni

gepubliceerd: dinsdag, 19 juni 2018

Vijf­tien jon­ge­ren­wer­kers vanuit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en enkele geïn­te­res­seer­den kwamen zater­dag 16 juni 2018 samen rond het thema gen­der­cul­tuur en seksua­li­teit. Maureen en Gerard, van de organi­sa­tie No Apologies, spraken tij­dens deze net­werk­bij­een­komst van het jon­ge­ren­pas­to­raat over het thema gen­der en de visie vanuit de Bijbel op gen­der en seksua­li­teit. Daar­naast was er ruimte voor ont­moe­ting met elkaar en kwamen nieuwe ont­wik­ke­lingen van Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aan bod.

Gender­cul­tuur en seksua­li­teit

Om kwart over tien liepen de eerste jon­ge­ren­wer­kers naar binnen in de pastorie van de Sint Urbanus­kerk te Dui­ven­drecht. Na een korte kennis­ma­king en een kopje koffie of thee begon het inhou­de­lijke pro­gram­ma over de gen­der­cul­tuur en seksua­li­teit. Maureen en Gerard spraken over de ver­an­de­ringen in de afgelopen zes­tig jaar op het gebied van gen­der en seksua­li­teit.

Waar men vroe­ger over man of vrouw sprak, kan men volgens de hui­dige cultuur uit vele ver­schil­lende en veran­der­lijke tussen­ge­le­gen vormen kiezen als het gaat om je eigen sekse of gen­der­keuze. Ook is er op het gebied van seksua­li­teit een range van seksua­li­teiten waar mensen zich tot aange­trok­ken kunnen voelen, zoals hetero­sek­sua­li­teit, homo­sek­sua­li­teit, aseksua­li­teit en pan­sek­sua­li­teit.

Binnen het tiener- en jon­ge­ren­werk kunnen jon­ge­ren­wer­kers in aanra­king komen met vragen als: “Waarom hebben we geen gen­der­neu­traal toilet?” of “Ik voel me meer een jongen dan een meisje, wat moet ik nu doen?”. De hui­dige tijd maakt het veel jonge mensen moei­lijk daar goed mee om te gaan. Maureen en Gerard gaven de aanwe­zigen daarin de eerste adviezen.

Kaders bie­den

De ver­war­ring die is ontstaan door de gen­der­dis­cus­sie is geen goede ont­wik­ke­ling menen Gerard en Maureen. Tieners en jon­ge­ren, maar eigen­lijk alle mensen, hebben behoefte aan kaders, ook op het gebied van seksua­li­teit is dat be­lang­rijk. De oudere kaders hielpen ons dui­de­lijk­heid te geven over wat goed was of niet, of waar men mee wor­stelde of zich thuis in voelde. De nieuwe kaders zorgen voor ver­war­ring en maken dat mensen onzeker wor­den over wie ze zijn en wat ze moeten doen. God heeft ons geschapen als man en vrouw en binnen deze twee geslachten kun je wat vrouwe­lijker of manne­lijker zijn, maar zodra we de bepaling van ons geslacht weg­ne­men, wordt alles opeens moge­lijk waardoor de ‘gewenste’ vrij­heid juist voor ver­war­ring zorgt.

Fijn­ge­voelig­heid van groot belang

Wanneer een tiener of jon­gere een vraag heeft rondom zijn iden­ti­teit stelt hij/zij zich kwets­baar op. Het is van groot belang dat hier met een grote fijn­ge­voelig­heid op gerea­geerd wordt. Daarbij kan het goed zijn om hem/haar door te ver­wij­zen naar iemand die meer verstand van dit on­der­werp heeft of een grotere fijn­ge­voelig­heid heeft. Juist in het doorver­wij­zen en de vraag op een fijn­ge­voelige manier te beant­woor­den, behandel je deze tiener/jon­gere met groot respect.

Nieuwe ont­wik­ke­lingen

Na een lunch en uit­wis­se­ling tussen de jon­ge­ren­wer­kers was er tijd voor de ont­wik­ke­lingen binnen het jon­ge­ren­pas­to­raat. De wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama komen er aan en er staat daarvoor een sponsoractie in de stei­gers. Jon­ge­ren­wer­ker Matthijs ver­telde over de publi­ca­tie van filmpjes van het Sint Paulus­in­sti­tuut die jon­ge­ren zelf of jon­ge­ren­groepen kunnen gebruiken voor hun jon­ge­ren­avon­den.

 

No Apologies

No Apologies

No Apologies is een organi­sa­tie die zich richt op jon­ge­ren tussen de elf en acht­tien jaar met het oog op moreel besef, moreel geweten en moreel han­de­len. De jon­ge­ren wor­den getraind om moreel weer­baar te zijn, wat betekent op eigen benen kunnen staan of om weer op de been te komen bij ont­moe­di­gingen en tegen­slagen. Moreel weer­baar houdt in dat jon­ge­ren bij een moreel dilemma kunnen bedenken wat goed en gezond is en dit ook ten uit­voer kunnen brengen.

No Apologies biedt losse work­shops, kan gevraagd wor­den voor inlei­dingen of een aanbod op school of in de jon­ge­ren­groep. Meer in­for­ma­tie is te vin­den op hun web­si­te:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose