Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Gendercultuur en Seksualiteit

Verslag netwerkbijeenkomst zaterdag 16 juni

gepubliceerd: dinsdag, 19 juni 2018

Vijftien jon­ge­ren­wer­kers vanuit bisdom Haarlem-Amster­dam en enkele geïn­te­res­seerden kwamen zater­dag 16 juni 2018 samen rond het thema gender­cul­tuur en seksua­li­teit. Maureen en Gerard, van de or­ga­ni­sa­tie No Apologies, spraken tijdens deze net­werk­bij­een­komst van het jon­ge­ren­pas­to­raat over het thema gender en de visie vanuit de Bijbel op gender en seksua­li­teit. Daar­naast was er ruimte voor ont­moe­ting met elkaar en kwamen nieuwe ont­wik­ke­lingen van Jong Bisdom Haarlem-Amster­dam aan bod.

Gender­cul­tuur en seksua­li­teit

Om kwart over tien liepen de eerste jon­ge­ren­wer­kers naar binnen in de pastorie van de Sint Urbanus­kerk te Duivendrecht. Na een korte kennis­ma­king en een kopje koffie of thee begon het inhou­de­lijke pro­gram­ma over de gender­cul­tuur en seksua­li­teit. Maureen en Gerard spraken over de ver­an­de­ringen in de afgelopen zestig jaar op het gebied van gender en seksua­li­teit.

Waar men vroeger over man of vrouw sprak, kan men volgens de huidige cultuur uit vele ver­schil­lende en verander­lijke tussen­ge­le­gen vormen kiezen als het gaat om je eigen sekse of gender­keuze. Ook is er op het gebied van seksua­li­teit een range van seksua­li­teiten waar mensen zich tot aangetrokken kunnen voelen, zoals hetero­sek­sua­li­teit, homo­sek­sua­li­teit, aseksua­li­teit en pan­sek­sua­li­teit.

Binnen het tiener- en jon­ge­ren­werk kunnen jon­ge­ren­wer­kers in aanra­king komen met vragen als: “Waarom hebben we geen gender­neu­traal toilet?” of “Ik voel me meer een jongen dan een meisje, wat moet ik nu doen?”. De huidige tijd maakt het veel jonge mensen moei­lijk daar goed mee om te gaan. Maureen en Gerard gaven de aanwezigen daarin de eerste adviezen.

Kaders bieden

De ver­war­ring die is ontstaan door de gender­dis­cus­sie is geen goede ont­wik­ke­ling menen Gerard en Maureen. Tieners en jon­ge­ren, maar eigen­lijk alle mensen, hebben behoefte aan kaders, ook op het gebied van seksua­li­teit is dat be­lang­rijk. De oudere kaders hielpen ons dui­de­lijk­heid te geven over wat goed was of niet, of waar men mee worstelde of zich thuis in voelde. De nieuwe kaders zorgen voor ver­war­ring en maken dat mensen onzeker worden over wie ze zijn en wat ze moeten doen. God heeft ons geschapen als man en vrouw en binnen deze twee geslachten kun je wat vrouwe­lijker of manne­lijker zijn, maar zodra we de bepaling van ons geslacht wegnemen, wordt alles opeens moge­lijk waardoor de ‘gewenste’ vrij­heid juist voor ver­war­ring zorgt.

Fijn­ge­voelig­heid van groot belang

Wanneer een tiener of jongere een vraag heeft rondom zijn iden­ti­teit stelt hij/zij zich kwets­baar op. Het is van groot belang dat hier met een grote fijn­ge­voelig­heid op gereageerd wordt. Daarbij kan het goed zijn om hem/haar door te verwijzen naar iemand die meer verstand van dit on­der­werp heeft of een grotere fijn­ge­voelig­heid heeft. Juist in het doorverwijzen en de vraag op een fijn­ge­voelige manier te beant­woorden, behandel je deze tiener/jongere met groot respect.

Nieuwe ont­wik­ke­lingen

Na een lunch en uitwisseling tussen de jon­ge­ren­wer­kers was er tijd voor de ont­wik­ke­lingen binnen het jon­ge­ren­pas­to­raat. De wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama komen er aan en er staat daarvoor een sponsoractie in de steigers. Jon­ge­ren­wer­ker Matthijs vertelde over de publicatie van filmpjes van het Sint Paulus­in­sti­tuut die jon­ge­ren zelf of jon­ge­ren­groepen kunnen gebruiken voor hun jon­ge­ren­avon­den.

 

No Apologies

No Apologies

No Apologies is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op jon­ge­ren tussen de elf en achttien jaar met het oog op moreel besef, moreel geweten en moreel han­de­len. De jon­ge­ren worden getraind om moreel weer­baar te zijn, wat betekent op eigen benen kunnen staan of om weer op de been te komen bij ontmoedi­gingen en tegen­slagen. Moreel weer­baar houdt in dat jon­ge­ren bij een moreel dilemma kunnen bedenken wat goed en gezond is en dit ook ten uitvoer kunnen brengen.

No Apologies biedt losse workshops, kan gevraagd worden voor inlei­dingen of een aanbod op school of in de jon­ge­ren­groep. Meer in­for­ma­tie is te vinden op hun website:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose