Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag Dag van de Caritas

gepubliceerd: maandag, 28 mei 2018
foto: www.arsacal.nl
Kor Berghuis aan het woord; rechts drs. Ernst Meyknecht
Kor Berghuis aan het woord; rechts drs. Ernst Meyknecht
foto: www.arsacal.nl
Verslag Dag van de Caritas

“Samen tegen Armoede” is het jaar­the­ma van de Caritas­af­de­ling van het bisdom. Zater­dag 7 april 2018 was de aftrap met de Dag van de Caritas die werd gehou­den in het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum te Heiloo. Want terwijl de economie groeit, blijft het aantal armen constant. Niet alleen in Neder­land, maar we­reld­wijd. Hoe komt dat en wat kan de caritas voor de armen in ons bisdom betekenen?

De Dag van de Caritas geeft in­for­ma­tie en sug­ges­ties aan de parochiële caritas ter voor­be­rei­ding aan de Caritas­zon­dag. Dat gebeurt via een inlei­ding en een aantal work­shops. Maar ook de on­der­lin­ge ont­moe­ting is be­lang­rijk. De Caritas­zon­dag valt samen met de Tweede Wereld­dag van de Armen op zon­dag 18 no­vem­ber. Het is de Paus die deze dag op de li­tur­gische kalen­der heeft gezet met de oproep om juist op die zon­dag er te zijn voor de armsten in de samen­le­ving.

Naast de Dag van de Caritas is er op vrij­dag­mid­dag 21 sep­tem­ber een oecu­me­nische studie­dag over de armoede in Noord Holland. Op zater­dag 20 ok­to­ber or­ga­ni­seert de dio­ce­sane caritas een Bezielings­dag. Caritas heeft te maken met zorg voor anderen. Maar hoe zorgen wij voor ons­zelf, zodat wij kunnen blijven zorgen?

Samen tegen Armoede

Het thema voor dit jaar komt uit het hart van de caritas. De zorg voor de armen is een kern­taak. Het thema werd uit­ge­werkt door een inlei­ding van Jan Maasen, staf­me­de­werker caritas van het bisdom Rotter­dam en medeauteur van de bro­chu­re Samen tegen Armoede . De bro­chu­re geeft allerlei in­for­ma­tie over armoede en wat kerken daaraan kunnen doen.

In zijn inlei­ding ging Jan Maasen in op het begrip armoede. Hij consta­teert dat het een rela­tief bericht is. Immers armoede in Afrika is iets compleet anders dan in Neder­land. Toch leeft in Neder­land bijna 10% van de bevol­king onder de laagste inko­mens­grens. Deze grens ligt onder het bijstands­ni­veau. Voor zo’n 225.000 huis­hou­dens geldt dat zij meer dan een jaar in armoede leven. Kwets­ba­re groepen zijn bij­voor­beeld mensen uit niet-westerse lan­den, of een­ou­der­ge­zinnen of mensen die langdurig in de bijstand zitten, en te­gen­woor­dig vallen veel ZZP’ers er ook onder. Constant moeten leven met een tekort aan geld heeft een enorme impact op de psy­chi­sche gesteld­heid van mensen. Weten­schap­pe­lijk onder­zoek heeft aange­toond dat mensen, onder druk van de armoede, vaak alleen nog maar hun problemen met een kort termijn visie aanpakken.

Wat kunnen kerken doen? Op de eerste plaats sig­na­le­ren. Waar zit de armoede? Hoe ziet het eruit? Kunnen wij contacten leggen, bij­voor­beeld met sociale wijk­teams? Hoe ziet de armoede eruit in onze eigen ge­meen­schap? Kunnen wij nog iets meer dan geld of goed ter beschik­king stellen? En kunnen wij dit probleem bespreek­baar maken? Veel in­for­ma­tie en tips kunt u vin­den in de bro­chu­re.

Het nagesprek met de inlei­der

In het nagesprek met de inlei­der werd het belang van het aan­gaan en onder­hou­den van net­werken binnen en buiten de eigen geloofs­ge­meen­schap voor het ont­van­gen van hulp­vra­gen onder­streept. De verhalen van de deel­ne­mende PCI’s beves­tig­den, dat PCI’s die actief hun relaties met andere groepen en organi­sa­ties onder­hou­den ook meer aan­vra­gen ont­van­gen. Naast een nagesprek met de inlei­der, werd het thema ver­der concreet gemaakt in vijf work­shops.

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose