Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bouwzaken bisdommen bundelen krachten

Samenwerking bisdom Haarlem-Amsterdam en bisdom Rotterdam

gepubliceerd: vrijdag, 13 februari 2009

De afdelingen Bouw­zaken van twee ‘Rand­stad-bis­dom­men’ bun­de­len per 1 januari 2009 ac­ti­vi­teiten. Door deze samen­wer­king wordt verbre­ding van het dienstenpakket en ver­be­te­ring van efficiency voor­zien. De samen­wer­king wordt vooral ook inge­ge­ven door een brede hers­truc­tu­rerings­op­dracht in het kader van regiosamen­wer­king dan wel cluste­ring van pa­ro­chies en te voeren beleid en beheer met betrek­king tot de parochiële gebouwen, waar­mee de RK Kerk in toe­ne­mende mate te maken krijgt. De heer Peer H.G. Houben, architect, hoofd Bouw­zaken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, is per 15 februari 2009 benoemd tot hoofd van de samen­ge­voegde diensten.

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft de dienst Bouw­zaken zich de afgelopen zes jaar ont­wik­keld naar een alge­meen architecten­bu­reau, terwijl de mede­wer­kers van Rotter­dam zich vooral ge­spe­cia­li­seerd hebben in beheers­ma­tige zaken, waar­on­der complexe res­tau­ra­ties van kerk­ge­bouwen. Met de samen­voe­ging komen ver­schil­lende disciplines bij elkaar en ont­staat een brede waaier van dienst­ver­le­ning op het gebied van bouw­zaken.

De nieuwe dienst Bouw- en Kunst­zaken is onderver­deeld in drie afdelingen, te weten: Ont­wik­ke­ling, Beheer en Kunst. In totaal werken negen personen bij deze samen­ge­voegde nieuwe dienst. De gecom­bi­neerde afdeling Bouw­zaken wordt geves­tigd te Haar­lem. In het kantoor van het bisdom Rotter­dam blijven facili­teiten voor bouw­zaken be­schik­baar.

In de achter­lig­gende jaren werd er al project­ma­tig door beide bis­dom­men samen­ge­werkt. De thans aan de orde zijnde formalise­ring van de samen­wer­king wordt inge­ge­ven door het streven naar efficiencyverho­ging en ver­der­gaande pro­fes­sio­nalise­ring.

De heer C. Steinebach, thans hoofd Bouw­zaken en Cultuur van het bisdom Rotter­dam, had reeds in een eer­der stadium te kennen gegeven gebruik te willen maken van Flex-pensioen na een dienst­ver­band van 29 jaren. De momenten van vertrek en samenbun­de­ling vallen nu goed­deels samen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose