Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Priesterwijding Álvaro Rodríguez Luque

Zaterdag 26 mei - 10.30 uur - St. Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: zaterdag, 19 mei 2018
foto: Wim Koopman
Álvaro bij zijn diakenwijding op 18 november 2017
Álvaro bij zijn diakenwijding op 18 november 2017

Met vreugde nodigt Mgr. Dr. J.M. Punt ie­der­een uit voor de pries­ter­wij­ding van diaken Ávaro Rodríguez Luque op de ge­dach­te­nis van de heilige Filippus Neri, zater­dag 26 mei 2018. Dit alles zal plaats­vin­den in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem, tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring die om 10.30 uur begint. Het Ka­the­drale Koor zal aan deze vie­ring muzikaal mede­wer­king verlenen.

Pries­ters wor­den uitgeno­digt te con­ce­le­breren, en pries­ters en diakens wordt gevraagd een albe en witte stola mee te brengen. Vanuit de pa­ro­chie-sacristie van de Ka­the­draal zal de pro­ces­sie wor­den opge­steld.

Na de vie­ring is er gelegen­heid de wij­de­ling te fe­li­ci­te­ren en kunt u een kopje koffie en een broodje te gebruiken in het Bis­schops­huis. Van­wege de logis­tiek wordt ver­zocht uw aanwe­zig­heid vóór 20 mei even door te geven aan het se­cre­ta­riaat van het bisdom.

Van harte bevelen wij Álvaro en zijn familie aan in uw gebe­den.

Levens­be­schrij­ving Ávaro

Álvaro stelt zich­zelf aan u voor:

Mijn naam is Álvaro Rodríguez Luque, ik ben 29 jaar en kom uit Córdoba, Spanje. Ongeveer tien jaar gele­den ben ik naar Neder­land geko­men, ik was 18 jaar, om de pries­ter­oplei­ding te volgen in het Dio­ce­saan Missio­nair Groot­semi­narie Re­demp­to­ris Mater van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Vóór mijn komst naar Neder­land heb ik naast de studie middel­baar onder­wijs ook muziek gestu­deerd op het conservatorium, name­lijk piano. Ik heb een groot gevoel voor kunst en muziek. Op 18 no­vem­ber vorig jaar ben ik tot diaken gewijd, en als God het wil zal ik aanstaande 26 mei tot pries­ter wor­den gewijd.

Ik ben dus geboren in Zuid Spanje, in de mooie stad Cordoba. Ik kom uit een katho­lie­ke familie en heb één oudere zus. Mijn ouders hebben er altijd voor gezorgd dat mijn zus en ik een katho­lie­ke opvoe­ding kregen. Maar tij­dens mijn adolescentie had ik een op­per­vlak­kige relatie met God en met de Kerk. Ik was een opstan­dige jongen. Toch heeft de erva­ring van een concrete ge­meen­schap van broe­ders en zusters mij geholpen om de liefde van God voor mij te ont­dek­ken. Dankzij deze erva­ring kende ik Christus als een persoon die mij heeft gezocht, als iemand die mij bemint zoals ik ben. Door de erva­ring van de ge­meen­schap met andere jonge mensen zoals ik en met de diepe erva­ringen van de Wereld Jon­ge­ren Dagen met de Paus kwam de over­tui­ging dat God wilde dat ik de Kerk zou dienen. Deze waren mijn plannen niet. Maar de plannen van God waren anders, en deze plannen waren sterker dan mijn plannen ... Ik voelde dat God mij riep om de liefde die ik van Hem kreeg ook aan andere mensen te ver­kon­di­gen en te laten zien. Ik voelde dat God mij riep om zijn Kerk te dienen.

Zo kwam ik naar Neder­land in het jaar 2007. Ik heb de pries­ter­oplei­ding in het Re­demp­to­ris Mater Semi­na­rie in Nieuwe Niedorp gevolgd. Na de studie van de Neder­landse taal, heb ik de studie Filo­so­fie en Theo­lo­gie in ‘De Tilten­berg’ te Vo­ge­len­zang en daarna in Heiloo, in het Groot­semi­narie van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gevolgd. Naast de studie Filo­so­fie en Theo­lo­gie deed ik een lange stage van drie jaar in Duits­land met een mooie erva­ring van de samen­wer­king van pries­ters met katho­lie­ke ge­zin­nen met een missie, om mensen die ver van het geloof zijn te leren kennen en hen catechese te geven.

In sep­tem­ber 2016 kwam ik in Neder­land terug om stage te gaan doen in de Sint Jan de Doper­paro­chie te Lange­dijk. In sep­tem­ber 2017 begon ik het pas­to­rale jaar in de West-Friese pa­ro­chies van de regio ‘De Water­kant’ onder be­ge­lei­ding van pastoor Nico Knol, waar ik nu als diaken werk­zaam ben. Op zater­dag 26 mei zal ik in de Sint Bavo Ka­the­draal te Haar­lem tot pries­ter wor­den gewijd D.V. Ik word pries­ter niet voor mij­zelf, maar om mijn taken en mijn leven met anderen te delen. Het wordt dus geen feest voor mij­zelf alleen, maar ook een feest voor ons bisdom. Daarom wil ik u van harte uit­no­di­gen om mij te be­ge­lei­den bij deze bij­zon­dere gelegen­heid om zo de vreugde van deze dag samen te vieren.

Ik vraag u ook daarom in deze periode in voor­be­rei­ding op de pries­ter­wij­ding voor mij tot God te bid­den zodat ik altijd alleen maar een instru­ment in Zijn han­den mag zijn.

Diaken Álvaro A. Rodríguez Luque

Diaken­wij­ding

Lees het ver­slag en bekijk de uit­ge­breide foto­se­rie van de diaken­wij­ding op zater­dag 18 no­vem­ber op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose